Ζ΄ Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ)

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
71-Υ1-ΠΣΛΑ7 Επιχειρηματική Ευφυΐα & Αναλυτική ΜΕ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων

Σπυριδάκος Αθανάσιος 

Παπακυριακόπουλος Δημήτριος

71-Υ2-ΔΕ7 Επιχειρηματική Ηθική & Δεοντολογία ΜΕ 3 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Σαλμόν Ιωάννης
71-Υ3-ΔΕ7 Ηγεσία & Διαχείριση Αλλαγής ΜΕ 3 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Σαλμόν Ιωάννης
71-Υ4-ΔΕ7 Διεθνές Εμπόριο ΜΕ 3 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Λουκέρης Νικόλαος
71-Υ5-ΔΕ7 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ΜΕ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Δρόσος Δημήτριος

Ιωαννίδου Σοφία

Lacroix Nicolas Richard

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 5)
71-ΕΥ8-ΔΕ7 Διοικητική των Συγκρούσεων & Διαπραγματεύσεις ΜΕ 3 (2Δ+1ΟΕ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Στράνης Δημήτριος

Ιωαννίδου Σοφία

71-ΕΥ2-ΔΕ7 Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΜΕ 3 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής
71-ΕΥ11-ΔΕ7 Εταιρική Κοινωνική ευθύνη ΜΕ 3 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Σαχινίδης Αλέξανδρος
71-Υ5-ΠΣΛΑ7 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού ΜΕ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Ψαρομήλιγκος Ιωάννης

Ξανθόπουλος Θεόδωρος

71-ΕΥ1-ΠΣΛΑ7 Τεχνολογίες Μάθησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων ΜΕ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Ψαρομήλιγκος Ιωάννης

Ξανθόπουλος Θεόδωρος

Σύνολο 20 ή 21 750 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
72-ΥΙ-ΔΜΥΠ7 Εφαρμοσμένη Διοίκηση-Διαχείριση Νοσοκομείου ΜΕ 5 (3Δ+2ΟΕ) 100 4 Κοινωνικής Πολιτικής Γούλα Ασπασία

Μπαλάσκα Δήμητρα

72-Υ2-ΔΜΥΠ7 Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Πρόνοιας ΜΕ 3 125 5 Κοινωνικής Πολιτικής Αμίτσης Γαβριήλ
72-Υ3-ΔΜΥΠ7 Δίκαιο Υγείας ΜΕ 3 125 5 Κοινωνικής Πολιτικής Σπυρόπουλος Φώτιος
72-Υ4-ΔΜΥΠ7 Κοινωνιολογία Υπηρεσιών Υγείας ΜΕ 5 (3Δ+2ΟΕ) 125 5 Κοινωνικής Πολιτικής Φούσκας Θεόδωρος
72-Υ5-ΔΜΥΠ7 Δημογραφία & Υγεία ΜΕ 5 (3Δ+2ΟΕ) 125 5 Κοινωνικής Πολιτικής Σταμούλη Μαρία-Αγγελική
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 2)
72-ΕΥ1-ΔΜΥΠ7 Κοινωνικό Μάρκετινγκ ΜΕ 3 125 5 Κοινωνικής Πολιτικής Μπαλάσκα Δήμητρα
72-ΕΥ2-ΔΜΥΠ7 Πολιτικές & Θεσμοί Ψυχικής Υγείας ΜΕ 3 125 5 Κοινωνικής Πολιτικής Κρεμμύδα Άννα
Σύνολο 18 750 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
73-Υ1-ΠΣΛΑ7 Επιχειρηματική Ευφυΐα & Αναλυτική ΜΕ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Σπυριδάκος Αθανάσιος 

Παπακυριακόπουλος Δημήτριος

73-Υ2-ΜΚΤ7 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών & Ψηφιακό Μάρκετινγκ ΜΕ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Γιοβάνης Απόστολος

Μπενάκη Θεοχάνθη

73-Υ3-ΜΚΤ7 Μάρκετινγκ Βιομηχανικών Προϊόντων και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας ΜΕ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Τομάρας Πέτρος
73-Υ4-ΜΚΤ7 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Επικοινωνία ΜΕ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Κάβουρα Ανδρονίκη

Σίμος Δημήτριος

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 5)
73-ΕΥ1-ΜΚΤ7 Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες (CRM) ΜΕ 3 (2Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
73-ΕΥ5-ΜΚΤ5 Πολιτική Επικοινωνία ΜΕ 3 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Γιαννάς Πρόδρομος
73-ΕΥ8-ΜΚΤ5 Μέθοδοι Υποστήριξης Αποφάσεων Μάρκετινγκ ΜΕ 3 (2Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
73-ΕΥ11-ΔΕ7 Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη ΜΕ 3 (2Δ+1ΑΠ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Σαχινίδης Αλέξανδρος
73-Υ2-ΔΕ7 Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία ΜΕ 3 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Σαλμόν Ιωάννης
Σύνολο 21 ή 22 750 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
74-Υ1-ΠΣΛΑ7 Επιχειρηματική Ευφυΐα & Αναλυτική ΜΕ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Σπυριδάκος Αθανάσιος

Παπακυριακόπουλος Δημήτριος

74-Υ2-ΔΕ7 Επιχειρηματική Ηθική & Δεοντολογία ΜΕ 3 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Σαλμόν Ιωάννης
74-Υ3-ΠΣΛΑ7 Επιστήμη Δεδομένων με Χρήση της R ΜΕΥ 3 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Παπακυριακόπουλος Δημήτριος
74-Υ4-ΠΣΛΑ7 Μέθοδοι Βελτιστοποίησης ΜΕΥ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Τσότσολας Νικόλαος
74-Υ5-ΠΣΛΑ7 Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού ΜΕ 4 (3Δ+1ΕΑ) 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Ψαρομήλιγκος Ιωάννης

Ξανθόπουλος Θεόδωρος

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΟ ΤΑ 2 ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)
74-
ΕΥ1-
ΠΣΛΑ7
Τεχνολογίες Μάθησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων ΜΕ 3 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Ψαρομήλιγκος Ιωάννης

Ξανθόπουλος Θεόδωρος

74-
ΕΥ2-
ΠΣΛΑ7
Δικτυακή & Ψηφιακή Οικονομία ΜΕΥ 3 125 5 Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων
Σύνολο 21 750 30