Διδακτορικά Προγράμματα

Ένας από τους βασικούς ερευνητικούς πυλώνες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, αποτελεί η οργάνωση διδακτορικών σπουδών υψηλού επιπέδου. Στόχος των προσφερόμενων διδακτορικών σπουδών αποτελεί αφενός η δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της διοικητικής επιστήμης και των συναφών με αυτή επιστημών και αφετέρου στην παραγωγή υψηλού  επιπέδου επιστημονικής έρευνας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημοσίευση - παρουσίαση της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών παρέχει στους υποψήφιους διδάκτορες εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά πεδία του Τμήματος. Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος.

Ο τρίτος κύκλος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνει την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ολοκληρώνεται με την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος στην Επιστήμη της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος αποβλέπουν στην κατάρτιση Διδακτόρων στους Τομείς της Διοικητικής Επιστήμης. Τα θέματα ανάθεσης, εκπόνησης, επίβλεψης και αξιολόγησης διδακτορικής διατριβής ορίζονται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 41 επ. ν. 4485/2017, ως εκάστοτε ισχύουν, το άρθρο 57 «Διδακτορικές Σπουδές» του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 4621/21-10-20). Ειδικότερα θέματα ορίζονται με τον Οδηγό Εφαρμογής Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ: 5956 /τ. Β’/ 31-12-2018).