Ένας από τους βασικούς ερευνητικούς πυλώνες του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, αποτελεί η οργάνωση διδακτορικών σπουδών υψηλού επιπέδου. Στόχος των προσφερόμενων διδακτορικών σπουδών αποτελεί αφενός η δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της διοικητικής επιστήμης και των συναφών με αυτή επιστημών και αφετέρου στην παραγωγή υψηλού  επιπέδου επιστημονικής έρευνας.

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημοσίευση - παρουσίαση της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών παρέχει στους υποψήφιους διδάκτορες εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά πεδία του Τμήματος. Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος.

 

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών