Πολιτική Ποιότητας

Με τον όρο Διασφάλιση Ποιότητας νοείται η συστηματική, δομημένη και συνεχής προσήλωση στην ποιότητα. Προϋποθέτει την οργάνωση ενός εσωτερικού συστήματος αρχών, κριτηρίων και κανονισμών, η άρτια λειτουργία του οποίου πιστοποιείται με περιοδικές διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Οι διαδικασίες αυτές δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά.

Η διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των ΑΕΙ αλλά και των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών και τίτλων τους αναδεικνύεται ως θεμελιώδης στόχος της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης, με σκοπό την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας και των προσδοκιών που αυτή εναποθέτει στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι στόχοι αυτοί ενισχύθηκαν περαιτέρω με τη θεσμοθέτηση της πιστοποίησης τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος και Ακαδημαϊκών Μονάδων όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών.

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η πολιτική του Τμήματος αποσκοπεί στην βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, με στόχο την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου.