Πτυχιακή Εργασία

Βήμα 1 – Αίτηση στη Γραμματεία

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να κάνουν Αίτηση για την ανάληψη θέματος πτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος, αποκλειστικά, στις παρακάτω ημερομηνίες:

 

Ημ/νίες υποβολής Αίτησης Παρατηρήσεις
20-30 Σεπτεμβρίου ΜΟΝΟ οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, ως απόφοιτοι ΤΕΙ.
20-28 Φεβρουαρίου Όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες που θέλουν να δηλώσουν πτυχιακή εργασία.

 

Η Αίτηση θα γίνει ηλεκτρονικά, στο email: ba1@uniwa.gr , με θέμα: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», επισυνάπτοντας το αρχείο «Αίτηση ανάληψης θέματος πτυχιακής εργασίας» (βλέπε συνημμένο αρχείο). Μετά τη λήξη υποβολής των Αιτήσεων, η Γραμματεία προωθεί τα αιτήματα των φοιτητών/φοιτητριών στους Τομείς.

Η ίδια διαδικασία ισχύει για την παράταση εκπόνησης της ήδη εγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας, για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, με θέμα: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», επισυνάπτοντας το αρχείο «Αίτηση παράτασης πτυχιακής εργασίας» (βλέπε συνημμένο αρχείο).

 

 

Βήμα 2 – Κατάρτιση Πίνακα με Απόφαση του Τομέα

Οι Τομείς, με απόφαση της Συνέλευσης του Τομέα, καταρτούν, σύμφωνα με τα αιτήματα των φοιτητών/φοιτητριών, πίνακες ανάληψης πτυχιακών εργασιών (βλέπε υπόδειγμα), τους οποίους καταθέτουν στη Γραμματεία:

  • Έως 20 Οκτωβρίου (για φοιτητές/φοιτήτριες του προγράμματος ΤΕΙ)  και
  • Έως 20 Μαρτίου (για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές/φοιτήτριες)

αντίστοιχα, για έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος.

 

Υπόδειγμα Πίνακα:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

 

Βήμα 3 – Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος

Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει/ τροποποιεί τον πίνακα ανάληψης πτυχιακών εργασιών και ορίζει την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή της κάθε πτυχιακής.

Σημείωση: Οι προτάσεις του φοιτητή/της φοιτήτριας, τόσο για τον Επιβλέποντα όσο και για το θέμα της πτυχιακής εργασίας, μπορούν να τροποποιηθούν με βάση την απόφαση της Συνέλευσης του Τομέα και του τελικού Επιβλέποντα, αντίστοιχα.

 

Οι τελικοί πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, με τα παρακάτω στοιχεία:

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΘΕΜΑ ΕΠΙΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βήμα 1 – Αποστολή Περατωμένης Πτυχιακής Εργασίας

Ο φοιτητής/Η φοιτήτρια αποστέλλει στον Επιβλέποντα Καθηγητή και στα δύο μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, την περατωμένη πτυχιακή εργασία (είναι σε στάδιο αξιολόγησης από τη  τριμελή Επιτροπή), πριν την αίτηση εξέτασης της πτυχιακής εργασίας (βλέπε Βήμα 2).

 

 

Βήμα 2 – Αίτηση στη Γραμματεία

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να κάνουν «ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»  (βλέπε συνημμένο αρχείο), στη Γραμματεία του Τμήματος,  αποκλειστικά, στις παρακάτω ημερομηνίες:

 

Ημ/νίες υποβολής Αίτησης Παρατηρήσεις
1-20 Φεβρουαρίου ΜΟΝΟ οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, με πρόγραμμα ΤΕΙ, δηλαδή, όσοι έκαναν αίτηση για  ανάληψη θέματος, την περίοδο: 20-30 Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.
1-20 Ιουνίου Οι φοιτητές/φοιτήτριες που έκαναν αίτηση για  ανάληψη θέματος, την περίοδο: 20-28 Φεβρουαρίου, για το εαρινό εξάμηνο.
1-20 Σεπτεμβρίου Όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες που έκαναν αίτηση για  ανάληψη θέματος, στο χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

 

Σημείωση 1:
-Οι αιτήσεις για εξέταση θα γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον στην ιστοσελίδα του Τμήματος έχει αναρτηθεί η ανάθεση της πτυχιακής εργασίας.
-Δεν θα μπορεί κανένας φοιτητής/καμία φοιτήτρια να εξεταστεί στη πτυχιακή εργασία αν δεν έχει ακολουθήσει όλα τα παραπάνω βήματα.

Σημείωση 2:
-Οι φοιτητές/φοιτήτριες είναι υποχρεωμένοι να κάνουν όλη τη διαδικασία κάθε εξάμηνο, εφόσον δηλώνουν πτυχιακή εργασία.

 

 

Βήμα 3 – Περίοδος Εξέτασης

Το χρονικό διάστημα, στο οποίο πραγματοποιείται η εξέταση πτυχιακής εργασίας, ορίζεται από την ημερομηνία λήξης της κάθε εξεταστικής περιόδου και διαρκεί έως δύο (2) εβδομάδες μετά.

 

 

Βήμα 4 – Πρακτικό Εξέτασης/ Αξιολόγησης και Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πολυνόη»

  • Μετά την επιτυχή εξέταση της πτυχιακής εργασίας ο Επιβλέπων Καθηγητής, καταθέτει στη Γραμματεία, το πρακτικό αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας.
  • O Καθηγητής σε συνεργασία με τον φοιτητή/τη φοιτήτρια θα πρέπει να ανεβάσει την πτυχιακή εργασία στο Ιδρυματικό Αποθετήριο «Πολυνόη».
  • Προσοχή: Η ανάρτηση της πτυχιακής εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο αφορά μόνο στους φοιτητές/φοιτήτριες που παίρνουν πτυχίο ΠΑΔΑ.

 

 

Βήμα 5 – Καταχώρηση Βαθμολογίας

Η Γραμματεία, έχοντας στη διάθεσή της το πρακτικό αξιολόγησης πτυχιακής εργασίας και τη βεβαίωση υποβολής της πτυχιακής εργασίας στο Αποθετήριο του Ιδρύματος, καταχωρεί, στο προφίλ του φοιτητή/της φοιτήτριας, στο Φοιτητολόγιο, την επιτυχή ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και το σχετικό βαθμό.

Με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος (ΦΕΚ4621/τ.Β΄/21.10.2020):

  • Ο τυπικός χρόνος ολοκλήρωσης της πτυχιακής εργασίας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.
  • Ο χρόνος ολοκλήρωσης, μπορεί να παραταθεί κατά ένα εξάμηνο, με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή.
  • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή, ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη εξάμηνο. Μετά το πέρας των τριών (3) εξαμήνων, ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να καταθέσει, εκ νέου αίτηση για ανάληψη νέου θέματος πτυχιακής εργασίας.
  • Οι φοιτητές/φοιτήτριες με Αίτησή τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος, μπορούν να αιτηθούν, μόνο μία φορά, την αλλαγή θέματος πτυχιακής ή και Επιβλέποντος Καθηγητή.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της Πτυχιακής Εργασίας μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας