Μέλη Ε.ΤΕ.Π

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην λειτουργία του Τμήματος έχουν τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π). Το Τμήμα διαθέτει συνολικά 3 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία του Πανεπιστημίου, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους. Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, μπορεί να ανατίθεται στα μέλη της κατηγορίας (Ε.Τ.Ε.Π.) αυτοδύναμο διδακτικό έργο.