Στοχοθεσία

Η διαδικασία στοχοθεσίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων βασίζεται στους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί, καθένας από τους οποίους επιμερίζεται σε στόχους ποιότητας. Το σύνολο των στόχων ποιότητας αποτυπώνεται σε δείκτες ποιότητας οι οποίοι υποδεικνύονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, και εναρμονίζονται, στο πλαίσιο του σεβασμού στη φυσιογνωμία και την αυτονομία των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με τα Πρότυπα και τις Κατευθυντήριες αρχές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η μέτρηση, παρακολούθηση, τροποποίηση, ενίσχυση ή αντικατάσταση των στόχων ποιότητας και των αντίστοιχων δεικτών ποιότητας συνιστούν βασικό πυλώνα της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.