Κανονισμοί – Διαδικασίες

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν τεθεί σε ισχύ και εφαρμογή μια σειρά από κανονισμοί – διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στην εύρυθμη και αρμονική λειτουργία του συνόλου του Τμήματος σε θέματα τα οποία σχετίζονται με την εκπαιδευτική και τη διοικητική λειτουργία αυτού.