Δημοσιεύσεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στα πλαίσια της συνεχούς εξέλιξής του, έχει αναπτύξει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Από την ερευνητική δραστηριότητα προέκυψαν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, που δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους ή περιελήφθησαν στα πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο βαθμός αναγνώρισης του ερευνητικού έργου των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού μέσω ετεροαναφορών διεθνώς κυμαίνεται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα.

Το Τμήμα έχει ισχυρό ερευνητικό προσανατολισμό και το ερευνητικό του έργο Τμήματος χαίρει διεθνούς αναγνώρισης. Τα μέλη του Τμήματος δημοσιεύουν και σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά, που καταλογογραφούνται σε αναγνωρισμένες βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (Web of Science, Scopus, Google Scholar, PubMed) και επιπλέον περιλαμβάνονται σε αναγνωρισμένες λίστες αξιολόγησης επιστημονικών περιοδικών (Academic Journal Guide-AJG, ABDC, Scimago).

Για την ανάδειξη του επιστημονικού έργου του τμήματος έχει δημιουργηθεί στο Google Scholar ειδική σελίδα που συλλέγει και προβάλει τις δημοσιεύσεις των μελών του τμήματος ανά έτος.