Διοίκηση

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος αποτελούν η Γενική Συνέλευση,  το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος. Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο Ε.ΔΙ.Π καθώς και εκπροσώπους Φοιτητών. Ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Αναπληρωτής που τον αντικαθιστά σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος, εκλέγονται κάθε δύο χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος και τους Διευθυντές των Τομέων. Αναλυτικότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 - 2022 είναι οι :

  • Απόστολος Γιοβάνης - Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος.
  • Ασπασία Γούλα - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Διευθύντρια Τομέα Κοινωνικής Διοίκησης.
  • Ιωάννης Σαλμών - Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων .
  • Ιωάννης Ριζομυλίωτης, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας.
  • Χρήστος Κυτάγιας, Επίκουρος Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Αποφάσεων .
  • Γρηγόριος Γκίκας, Καθηγητής, Διευθυντής Τομέα Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής.
  • Μαρικίτα Παπαμιχαήλ, Προϊσταμένη Γραμματείας.