Κατευθύνσεις

Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με την ολοκλήρωση των 4 πρώτων εξαμήνων έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την κατεύθυνση στην οποία θα ήθελαν να ειδικευτούν. Σκοπός των κατευθύνσεων είναι προσφέρουν στους φοιτητές την δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και εμπειριών οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα γνωστικό αντικείμενα που διακονεί η κατεύθυνση. Το Τμήμα προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αποστολή της κατεύθυνσής Διοικητική των Επιχειρήσεων είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης μεταξύ άλλων στους τομείς της Στρατηγική των Επιχειρήσεων, της Επιχειρηματικότητας, της Ηγεσίας και Αλλαγής, της Διοίκησης Διεθνών Επιχειρήσεων, της Διοίκησης Λειτουργιών, της Λογιστικής Επιχειρήσεων, της Οικονομικής της Διοίκησης και της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Αποστολή της κατεύθυνσης Μάρκετινγκ είναι να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν στις κύριες λειτουργίες του πεδίου, όπως Έρευνα Μάρκετινγκ, Διοίκηση Μάρκετινγκ, Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ, Διεθνές Μάρκετινγκ, Διαφήμιση και Προώθηση Πωλήσεων, Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες, Διοίκηση Πωλήσεων και Διαπραγματεύσεις και Δημόσιες Σχέσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Αποστολή της κατεύθυνσής Πληροφοριακών Συστημάτων & Λήψης Αποφάσεων είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης μεταξύ άλλων στους τομείς της Ανάλυσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Διοικητικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων, των Μεθόδων Λήψης Αποφάσεων, και της Ανάλυσης και Διαχείρισης Δεδομένων.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Αποστολή της κατεύθυνσης Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας είναι η παροχή εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας με στόχο την ανάπτυξη στελεχών εξειδικευμένων στους οργανισμούς Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας στο πλαίσιο της κάλυψης των διαρκών μεταβαλλόμενων κοινωνικό-οικονομικών αναγκών.