Μεταδιδακτορικές Σπουδές

Σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής [ΦΕΚ 827/τ. Β’/08-10-2019 (Απόφαση Αρ.8465)], το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία άπτονται του επιστημονικού πεδίου του τμήματος. Η μεταδιδακτορική έρευνα εκπονείται από κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, με στόχο την επίλυση ειδικών επιστημονικών προβλημάτων και την ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων σε πεδία αιχμής. Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι η υποστήριξη νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο και στην αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας και των εφαρμογών της διοικητικής επιστήμης, ιδιαίτερα σε τομείς ενδιαφέροντος, η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας. Παράλληλα, η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν άλλες ερευνητικές ομάδες και η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως Ιδρύματος υποστήριξης των νέων επιστημόνων.