Στρατηγική

Οι βασικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων συνδέονται άμεσα με τους άξονες στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αποτελούν την πυξίδα του στρατηγικού σχεδιασμού του.  Οι βασικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Τμήματος υλοποιούνται μέσω της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί, ενώ έχουν οριστεί δείκτες απόδοσης, η μέτρηση και παρακολούθηση των οποίων είναι δυνατόν να οδηγήσει στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων και κατ’ επέκταση στην εκπλήρωση της αποστολής του Τμήματος μέσω της αποτελεσματικής στρατηγικής διοίκησής του. Οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι οι εξής:

  • Αριστεία στην Εκπαίδευση
  • Προαγωγή της Έρευνας
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
  • Βελτίωση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος
  • Ενίσχυση της Λογοδοσίας και της Διαφάνειας
  • Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση
  • Αειφορία και Βιώσιμη Διαχείριση Πόρων
  • Διασφάλιση Ποιότητας