Πρακτική Άσκηση

Το Πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης

Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες φάσεις της εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπεδώσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να τους φέρει σε επαφή με το σύνολο των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ώστε να σχεδιάσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική απασχόληση στο μέλλον. Το ενδιαφέρον των φοιτητών ενισχύεται καθώς αποκτούν ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αναζήτηση απασχόλησης μετά τη λήψη του πτυχίου τους. Ως εκ τούτου, η δυνητική καριέρα των φοιτητών του Τμήματος επηρεάζεται άμεσα από την ποιότητα της πρακτικής τους άσκησης και από την ποιότητα των φορέων και οργανισμών στους οποίους ολοκληρώνουν την πρακτικής τους άσκηση.

 

Σκοπός και Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας συνδυάζοντας θεωρία και πράξη αλλά και καλύπτοντας την επιτακτική ανάγκη για καινοτομία.

 

Στόχοι της πρακτικής είναι οι ακόλουθοι:

 • Η βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης πρωτοβουλιών, αποκτώντας επαγγελματική και βιωματική εμπειρία των εργασιακών σχέσεων σε ένα δομημένο ορθολογικά επιχειρησιακό περιβάλλον.
 • Η ενημέρωση των φοιτητών για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας καθώς και η ενεργός συμμετοχή τους στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
 • Ο συσχετισμός των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τις μεθόδους που αυτές εφαρμόζονται στις παραγωγικές διαδικασίες των φορέων απασχόλησης.
 • Η ενημέρωση για τις δυνατότητες ανάληψης επιχειρηματικών δράσεων.
 • Η ενίσχυση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αναζήτηση απασχόλησης μετά τη λήψη του πτυχίου τους.

 

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση είναι μάθημα επιλογής και έχει διάρκεια 2 μήνες. Πραγματοποιείται για τις κατευθύνσεις :

 • Διοικητική των Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Μάρκετινγκ
 • Πληροφοριακών Συστημάτων και Λήψης Αποφάσεων

στο 8ο εξάμηνο σπουδών το χρονικό διάστημα από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο.

 

Η πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου πραγματοποιείται ΜΟΝΟ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κάτωθι σύνδεσμο: http://praktiki.uniwa.gr/home/diadikasia/. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρακτικής μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ θα αναρτήσει πρόσκληση: «Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ» στην οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να υποβάλλουν σχετική αίτηση (τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου). Οι φοιτητές/τριες που θέλουν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση θα αποστείλουν αίτηση στη Γραμματεία και θα ζητούν βεβαίωση σπουδών και βαθμολογία των μαθημάτων που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει. Στη συνέχεια, η Γραμματεία θα ετοιμάσει και θα αποστείλει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο τις αιτήσεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 

 • Βασική προϋπόθεση πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των 2/3 των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
 • Στην ιστοσελίδα του Τμήματος υπάρχει αναρτημένος πίνακας με όλους τους φορείς, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος.
 • Τις ενέργειες (επικοινωνία με τους φορείς, αποστολή βιογραφικού σημειώματος, ορισμός ραντεβού για συνέντευξη κλπ.) για την ανεύρεση θέσεως για πρακτική άσκηση, τις πραγματοποιούν οι ίδιοι οι φοιτητές.
 • Προϋπόθεση για τη συνεργασία του τμήματος με φορείς διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης είναι οι φορείς να σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και των Κατευθύνσεων και να αναπτύσσουν ολοκληρωμένες οργανωτικό-διοικητικές δομές με σημαντικό εύρος διοικητικό-διαχειριστικών διεργασιών.
 • Επίσης ο Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ), στον οποίο θα πραγματοποιήσει ο φοιτητής την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος ως Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ», www.atlas.grnet.gr

 

Η Κατεύθυνση Μάρκετινγκ δίδει στους φοιτητές/τριες τη δυνατότητα επιλογής πρακτικής άσκησης και στο 6ο εξάμηνο σπουδών. Η 2μηνη πρακτική άσκηση, στο 6ο εξάμηνο, μπορεί να πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα Μάρτιο έως Σεπτέμβριο

 • Η συγκεκριμένη πρακτική δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.
 • Αυτό συνεπάγεται ότι ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να βρει εταιρεία να τον δεχθεί για τους 2 μήνες πρακτικής άσκησης, να υπάρξει πρόσληψη καθώς και ασφάλιση.
 • Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρακτική του 6ου εξαμήνου χωρίς αυτή τη βασική προϋπόθεση.
 • Διαφορετικά θα πρέπει στη δήλωση του αντίστοιχου εξαμήνου να επιλέξει τις άλλες επιλογές που δίνει το πρόγραμμα σπουδών και όχι την πρακτική άσκηση.

 

Στη κατεύθυνση Μάρκετινγκ απαγορεύεται οι πρακτικές ασκήσεις του 6ου και του 8ου εξαμήνου να είναι συνεχόμενες.

 

Εξαίρεση

Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται Επί Πτυχίω μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση όλο το έτος (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

 

Επιτροπή Παρακολούθησης Πρακτικής Άσκησης

Στο Τμήμα έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί η Επιτροπή Παρακολούθησης Πρακτικής Άσκησης, αποτελούμενη από τα εξής μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος:

 

 

Επιστημονική Υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ:

 

Αίτηση Έναρξης

Στην αρχή του εαρινού εξαμήνου, αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.ba.uniwa.gr/announcements/ ) για την υποβολή αιτήσεων από τους φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη 2μηνη πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου, με τη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. (Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ καλύπτει την αμοιβή και την ασφάλεια του φοιτητή). Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων των φοιτητών και η διαδικασία της αξιολόγησης αυτών, τα αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα (https://praktiki.uniwa.gr/category/announcements/ ).

Μετά, οι φοιτητές θα λάβουν, με email, οδηγίες από το γραφείο πρακτικής ΕΣΠΑ, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν. Οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν θέσεις πρακτικής άσκησης είτε μόνοι τους είτε μέσω των αγγελιών για πρακτική άσκηση στην ιστοσελίδα (https://praktiki.uniwa.gr/category/aggelies/ ).

 

Λήξη Πρακτικής Άσκησης

Στη λήξη της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το βιβλίο πρακτικής τους. Το βιβλίο αυτό υπογράφεται από τους ίδιους και τον επόπτη του φορέα πρακτικής τους άσκησης και έπειτα προσκομίζεται στο γραφείο πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έγκριση της πρακτικής.

Προσοχή!!!

 • Η 2μηνη πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου πραγματοποιείται στο εαρινό εξάμηνο και δηλώνεται στο Φοιτητολόγιο.
 • Οι φοιτητές επιτρέπεται να κάνουν αίτηση έναρξης για τη 2μηνη πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου, όταν βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο φοίτησης και όχι νωρίτερα.
 • Η 2μηνη πρακτική άσκηση ΔΕΝ βαθμολογείται. Ολοκληρώνεται επιτυχώς και λαμβάνει 10 ects.
 • Κατ’ εξαίρεση, οι Επί Πτυχίω φοιτητές, με εξάμηνο φοίτησης από 9ο και πάνω, επιτρέπεται να πραγματοποιήσουν τη 2μηνη πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου, με τη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, στο χειμερινό εξάμηνο και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, η οποία αναρτάται στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου. (http://www.ba.uniwa.gr/announcements/)

 

Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση με ΕΣΠΑ, πρέπει να εγγραφούν στην ιστοσελίδα ATLAS. Η ιστοσελίδα υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση θέσεων πρακτικής άσκησης από φορείς (ιδιωτικούς και δημόσιους) που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές ΑΕΙ για πρακτική άσκηση.

Αφορά τους φοιτητές που ήδη εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν και επιθυμούν, στο πλαίσιο της εργασίας τους, να πραγματοποιήσουν τη 2μηνη πρακτική άσκηση του 6ου εξάμηνου στην Κατεύθυνση Μάρκετινγκ ή του 8ου εξάμηνου όλων των Κατευθύνσεων.

 • Προϋποθέσεις εργασίας
 • Περίοδος Αιτήσεων και περίοδος πραγματοποίησης
 • Διαδικασία αίτησης για την έναρξη πρακτικής
 • Τί ισχύει για τις άδειες
 • Τι ισχύει για τις συμβάσεις
 • Έντυπα για την έναρξη
 • Λήξη πρακτικής άσκησης και έγκριση
 • Οδηγίες για τη συμπλήρωση του βιβλίου πρακτικής άσκησης

  

Προϋποθέσεις Εργασίας

 • Αμειβόμενη εργασία του φοιτητή σε φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό, όπου το αντικείμενο εργασίας είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών.
 • Ασφαλιστική κάλυψη του εργαζόμενου φοιτητή από το φορέα εργασίας του.
 • Πλήρες ωράριο εργασίας του φοιτητή, δηλαδή, 5μερη και 8ωρη εργασία, με σύνολο 40ώρες την εβδομάδα.

 

Περίοδος Αιτήσεων και Περίοδος Πραγματοποίησης

 • Στο χειμερινό εξάμηνο, μπορούν να κάνουν αίτηση Μόνο οι Επί Πτυχίω φοιτητές (με εξάμηνο φοίτησης από 9ο και πάνω), από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Περίοδος πραγματοποίησης: Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος – Ιανουάριος – Φεβρουάριος.
 • Στο εαρινό εξάμηνο, μπορούν να κάνουν αίτηση οι φοιτητές στο 8ο εξάμηνο φοίτησης και οι φοιτητές στο 6ο εξάμηνο φοίτησης, με Κατεύθυνση ΜΑRΚΕΤΙΝG, από 15 Μαρτίου μέχρι 15 Ιουνίου. Περίοδος πραγματοποίησης: Μάρτιος – Απρίλιος – Μάϊος – Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος.

 

Διαδικασία Αίτησης για την Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

α. Αποστολή της αίτησης έναρξης πρακτικής άσκησης, στο email: ba@uniwa.gr της Γραμματείας, με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α1. Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας του φοιτητή,  όπου θα προκύπτει το αντικείμενο και το ωράριο της εργασίας, όπως αναγράφονται παραπάνω.
      (Δεν απαιτείται, αν πρόκειται για δημόσια υπηρεσία.)

α2. Βεβαίωση από το φορέα εργασίας, με υπογραφή του Υπεύθυνου από το φορέα και σφραγίδα του φορέα, στην οποία θα σημειώνεται:

Βεβαιώνεται ότι, ο/η φοιτητής/φοιτήτρια … , στο πλαίσιο των καθηκόντων του/της κατά την εργασία του/της στην εταιρία μας, μπορεί συγχρόνως να πραγματοποιεί την δίμηνη πρακτική του/της άσκηση, από ….. μέχρι …..”

β. Ενημέρωση της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης για την έγκριση της έναρξης.

γ. Ενημέρωση του φοιτητή και αποστολή οδηγιών από τη Γραμματεία.

 

Τι Ισχύει για τις Άδειες

 • Οι επίσημες αργίες είναι αργίες για όλους.
 • Αν ο εργαζόμενος φοιτητής ζητήσει κανονική άδεια από τον φορέα εργασίας του, τότε το χρονικό διάστημα της άδειας θα συμπληρωθεί αντίστοιχα μετά την αρχική ημερομηνία λήξης της πρακτικής.
 • Η πρακτική άσκηση είναι 5μερη και 8ωρη, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Δεν προβλέπεται ρεπό ή πρακτική άσκηση το Σαββατοκύριακο.

 

Τι Ισχύει για τις Συμβάσεις

 • H σύμβαση, που αφορά στη 2μηνη πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου φοίτησης, για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι μόνο μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.
 • H σύμβαση, που αφορά στη 2μηνη πρακτική άσκηση του 6ου εξαμήνου φοίτησης, στην Κατεύθυνση Μάρκετινγκ, για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων δεν είναι μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Η αμοιβή και η ασφαλιστική κάλυψη του εργαζόμενου φοιτητή καλύπτονται αποκλειστικά από το φορέα εργασίας.

Ειδικότερα:

I. «Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σε φορείς του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του νομοθετημένου κατώτατου βασικού μισθού, εφόσον η πρακτική άσκηση αφορά εκπαιδευτική δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως».

ΙΙ. «Οι φοιτητές που διεξάγουν πρακτική άσκηση υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών -Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α’48) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος, το κόστος της οποίας βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα υποδοχής».

 • Η σύμβαση πρόσληψης/εργασίας του φοιτητή, από ιδιωτικό φορέα εργασίας, υπογράφεται ΜΟΝΟ από το φοιτητή και το φορέα.
 • Σχέδιο Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης (doc αρχείο).

 

Έντυπα για την Έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

 

Λήξη – Έγκριση Πρακτικής Άσκησης

Στη λήξη της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το βιβλίο πρακτικής τους. Το βιβλίο αυτό υπογράφεται από τους ίδιους και τον επόπτη του φορέα πρακτικής τους άσκησης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έγκριση της πρακτικής.

Για την ολοκλήρωση της πρακτικής, ο φοιτητής πρέπει παραδώσει/αποστείλει στη Γραμματεία του Τμήματος, σε πρωτότυπη μορφή, τα εξής:

 • Αίτηση έγκρισης (doc αρχείο) (pdf αρχείο)
 • Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης από το φορέα (doc αρχείο)
 • Βιβλίο πρακτικής (Δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης.)

  

Οδηγίες για τη Συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης

 • Το βιβλίο της πρακτικής άσκησης τηρείται από το φοιτητή καθ΄ όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για τη διεξαγωγή και αξιολόγησής της.
 • Ο φοιτητής, συμπληρώνει τα στοιχεία που του ζητούνται (Μέρος Α).
 • Ο φοιτητής, στο τέλος του κάθε μήνα πρακτικής άσκησης, συντάσσει έκθεση για τις εργασιακές του εμπειρίες, εκτυπώνοντας το σχετικό έντυπο όσους μήνες διαρκεί η πρακτική του άσκηση και συμπληρώνοντάς το (Μέρος Β).
 • Ο Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου, μέσω του επόπτη που ορίζει, συντάσσει τελική έκθεση επίδοσης του φοιτητή, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο (Μέρος Γ).
 • Ο εκπαιδευτικός, που ορίζεται ως επόπτης του φοιτητή από το Τμήμα, συντάσσει τελική έκθεση επίδοσης, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο και προσθέτοντας στους πίνακες, ό,τι σημείο αξιολόγησης θεωρεί βασικό (Μέρος Δ).
 • Το παρουσιολόγιο συμπληρώνεται σε καθημερινή βάση και υπογράφεται από τον επόπτη που έχει οριστεί από την πλευρά του ΦΥΠΑ μηνιαίως. (Ο ίδιος αναγράφεται στα συνοδευτικά έντυπα της Σύμβασης Εργασίας που έχει υπογραφεί.

 

Προσοχή!!!

 • Η 2μηνη πρακτική άσκηση του 6ου/ 8ου εξαμήνου πραγματοποιείται στο εαρινό εξάμηνο και δηλώνεται στο Φοιτητολόγιο.
 • Οι φοιτητές επιτρέπεται να κάνουν αίτηση έναρξης για τη 2μηνη πρακτική άσκηση του 6ου εξαμήνου, όταν βρίσκονται στο 6ο εξάμηνο φοίτησης και όχι νωρίτερα.
 • Οι φοιτητές επιτρέπεται να κάνουν αίτηση έναρξης για τη 2μηνη πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου, όταν βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο φοίτησης και όχι νωρίτερα.
 • Στη κατεύθυνση Μάρκετινγκ απαγορεύεται οι πρακτικές ασκήσεις του 6ου και του 8ου εξαμήνου να είναι συνεχόμενες.
 • Η 2μηνη πρακτική άσκηση ΔΕΝ βαθμολογείται. Ολοκληρώνεται επιτυχώς και λαμβάνει 10 ects.
 • Κατ’ εξαίρεση, οι Επί Πτυχίω φοιτητές, με εξάμηνο φοίτησης από 9ο και πάνω, επιτρέπεται να πραγματοποιήσουν τη 2μηνη πρακτική άσκηση του 6ου ή του 8ου εξαμήνου, εκτός ΕΣΠΑ, στο χειμερινό εξάμηνο.
 • Για την πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ, δεν απαιτείται η εγγραφή στην ιστοσελίδα ΑTLAS.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης