Πρακτική Άσκηση

Το Πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης

Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες φάσεις της εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπεδώσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να τους φέρει σε επαφή με το σύνολο των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ώστε να σχεδιάσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική απασχόληση στο μέλλον. Το ενδιαφέρον των φοιτητών ενισχύεται καθώς αποκτούν ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αναζήτηση απασχόλησης μετά τη λήψη του πτυχίου τους. Ως εκ τούτου, η δυνητική καριέρα των φοιτητών του Τμήματος επηρεάζεται άμεσα από την ποιότητα της πρακτικής τους άσκησης και από την ποιότητα των φορέων και οργανισμών στους οποίους ολοκληρώνουν την πρακτικής τους άσκηση.

 

Σκοπός και Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας συνδυάζοντας θεωρία και πράξη αλλά και καλύπτοντας την επιτακτική ανάγκη για καινοτομία.

 

Στόχοι της πρακτικής είναι οι ακόλουθοι:

 • Η βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης πρωτοβουλιών, αποκτώντας επαγγελματική και βιωματική εμπειρία των εργασιακών σχέσεων σε ένα δομημένο ορθολογικά επιχειρησιακό περιβάλλον.
 • Η ενημέρωση των φοιτητών για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας καθώς και η ενεργός συμμετοχή τους στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
 • Ο συσχετισμός των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τις μεθόδους που αυτές εφαρμόζονται στις παραγωγικές διαδικασίες των φορέων απασχόλησης.
 • Η ενημέρωση για τις δυνατότητες ανάληψης επιχειρηματικών δράσεων.
 • Η ενίσχυση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αναζήτηση απασχόλησης μετά τη λήψη του πτυχίου τους.

 

Οδηγίες Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση είναι μάθημα επιλογής και έχει διάρκεια 2 μήνες. Πραγματοποιείται για τις κατευθύνσεις :

 • Διοικητική των Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Μάρκετινγκ
 • Πληροφοριακών Συστημάτων και Λήψης Αποφάσεων

στο 8ο εξάμηνο σπουδών το χρονικό διάστημα από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο.

 

Η πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου πραγματοποιείται ΜΟΝΟ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κάτωθι σύνδεσμο: http://praktiki.uniwa.gr/home/diadikasia/. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρακτικής μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ θα αναρτήσει πρόσκληση: «Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ» στην οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να υποβάλλουν σχετική αίτηση (τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου). Οι φοιτητές/τριες που θέλουν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση θα αποστείλουν αίτηση στη Γραμματεία και θα ζητούν βεβαίωση σπουδών και βαθμολογία των μαθημάτων που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει. Στη συνέχεια, η Γραμματεία θα ετοιμάσει και θα αποστείλει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο τις αιτήσεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 

 • Βασική προϋπόθεση πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των 2/3 των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
 • Στην ιστοσελίδα του Τμήματος υπάρχει αναρτημένος πίνακας με όλους τους φορείς, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος.
 • Τις ενέργειες (επικοινωνία με τους φορείς, αποστολή βιογραφικού σημειώματος, ορισμός ραντεβού για συνέντευξη κλπ.) για την ανεύρεση θέσεως για πρακτική άσκηση, τις πραγματοποιούν οι ίδιοι οι φοιτητές.
 • Προϋπόθεση για τη συνεργασία του τμήματος με φορείς διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης είναι οι φορείς να σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και των Κατευθύνσεων και να αναπτύσσουν ολοκληρωμένες οργανωτικό-διοικητικές δομές με σημαντικό εύρος διοικητικό-διαχειριστικών διεργασιών.
 • Επίσης ο Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ), στον οποίο θα πραγματοποιήσει ο φοιτητής την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος ως Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ», www.atlas.grnet.gr

 

Η Κατεύθυνση Μάρκετινγκ δίδει στους φοιτητές/τριες τη δυνατότητα επιλογής πρακτικής άσκησης και στο 6ο εξάμηνο σπουδών. Η 2μηνη πρακτική άσκηση, στο 6ο εξάμηνο, μπορεί να πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα Μάρτιο έως Σεπτέμβριο

 • Η συγκεκριμένη πρακτική δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.
 • Αυτό συνεπάγεται ότι ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να βρει εταιρεία να τον δεχθεί για τους 2 μήνες πρακτικής άσκησης, να υπάρξει πρόσληψη καθώς και ασφάλιση.
 • Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρακτική του 6ου εξαμήνου χωρίς αυτή τη βασική προϋπόθεση.
 • Διαφορετικά θα πρέπει στη δήλωση του αντίστοιχου εξαμήνου να επιλέξει τις άλλες επιλογές που δίνει το πρόγραμμα σπουδών και όχι την πρακτική άσκηση.

 

Στη κατεύθυνση Μάρκετινγκ απαγορεύεται οι πρακτικές ασκήσεις του 6ου και του 8ου εξαμήνου να είναι συνεχόμενες.

 

Εξαίρεση

Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται Επί Πτυχίω μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση όλο το έτος (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

 

Επιτροπή Παρακολούθησης Πρακτικής Άσκησης

Στο Τμήμα έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί η Επιτροπή Παρακολούθησης Πρακτικής Άσκησης, αποτελούμενη από τα εξής μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος:

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ:

 

Αφορά στους φοιτητές/στις φοιτήτριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη 2μηνη πρακτική άσκηση, με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, στο 8ο εξάμηνο όλων των Κατευθύνσεων.

 

Αίτηση Έναρξης

Στην αρχή του εαρινού εξαμήνου, αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.ba.uniwa.gr/announcements/) για την υποβολή αιτήσεων από τους φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη 2μηνη πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου, με τη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. (Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ καλύπτει την αμοιβή και την ασφάλεια του φοιτητή). Αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων των φοιτητών και η διαδικασία της αξιολόγησης αυτών, τα αποτελέσματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα (https://praktiki.uniwa.gr/category/announcements/).

Μετά, οι φοιτητές θα λάβουν, με email, οδηγίες από το γραφείο πρακτικής ΕΣΠΑ, τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν. Οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν θέσεις πρακτικής άσκησης είτε μόνοι τους είτε μέσω των αγγελιών για πρακτική άσκηση στην ιστοσελίδα (https://praktiki.uniwa.gr/category/aggelies/).

 

Λήξη Πρακτικής Άσκησης

Στη λήξη της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το βιβλίο πρακτικής τους. Το βιβλίο αυτό υπογράφεται από τους ίδιους και τον επόπτη του φορέα πρακτικής τους άσκησης και έπειτα προσκομίζεται στο γραφείο πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έγκριση της πρακτικής. 

 

Χρήσιμες Ιστοσελίδες:

-Ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, https://praktiki.uniwa.gr/

-Ανακοινώσεις Τμημάτων για Πρακτική Άσκηση, https://praktiki.uniwa.gr/category/announcements/     ,   https://praktiki.uniwa.gr/tag/dioikisis-epicheiriseon/

-Αγγελίες Πρακτικής Άσκησης, https://praktiki.uniwa.gr/category/aggelies/

-Ιστοσελίδα ATΛAΣ,  https://atlas.grnet.gr/

Οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση με ΕΣΠΑ, πρέπει να εγγραφούν στη διαδικτυακή υπηρεσία AΤΛΑΣ, (https://atlas.grnet.gr/).
Η ιστοσελίδα υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και αποτελεί Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ. Χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση θέσεων πρακτικής άσκησης από φορείς (ιδιωτικούς και δημόσιους) που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν φοιτητές ΑΕΙ για πρακτική άσκηση.

 

Προσοχή!

-Η 2μηνη πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου πραγματοποιείται στο εαρινό εξάμηνο και δηλώνεται στο Φοιτητολόγιο. Επιτρέπεται να δηλωθούν ταυτόχρονα η 2μηνη πρακτική άσκηση και τα μαθήματα επιλογής του 8ου εξαμήνου.

-Οι φοιτητές επιτρέπεται να κάνουν αίτηση έναρξης για τη 2μηνη πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου, όταν βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο φοίτησης και όχι νωρίτερα.

-Η 2μηνη πρακτική άσκηση ΔΕΝ βαθμολογείται. Ολοκληρώνεται επιτυχώς και λαμβάνει 10 ects.

-Κατ’ εξαίρεση, οι Επί Πτυχίω φοιτητές, με εξάμηνο φοίτησης από 9ο και πάνω, επιτρέπεται να πραγματοποιήσουν τη 2μηνη πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου, με τη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, στο χειμερινό εξάμηνο και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, η οποία αναρτάται στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου. (http://www.ba.uniwa.gr/announcements/)

Αφορά στους φοιτητές/στις φοιτήτριες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τη 2μηνη πρακτική άσκηση (ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ) στο 6ο εξάμηνο της Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ ή στο 8ο εξάμηνο όλων των Κατευθύνσεων.

 

Βασική προϋπόθεση πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των 2/3 των μαθημάτων
που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

 

Α. Προαπαιτούμενα

Α1. Προϋποθέσεις Πρακτικής Άσκησης/ Εργασίας

Α2. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων και Περίοδος Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης

Α3. Υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης: Προθεσμίες και Τρόπος υπογραφής

Α4. Τί ισχύει για την Αμοιβή και την Ασφάλιση κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

Α5. Τί ισχύει για το Ωράριο και τις Άδειες κατά τη διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

 

Β. Διαδικασία

Β1. Έγγραφα για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

Β2. Λήξη/Ολοκλήρωση και Έγκριση Πρακτικής Άσκησης

Β3. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης

 

 

Α. Προαπαιτούμενα

Τα Προαπαιτούμενα αφορούν στην ενημέρωση τόσο των ενδιαφερόμενων φοιτητών/φοιτητριών, όσο και των ενδιαφερόμενων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης (ΦΥΠΑ). Εφόσον, επιτευχθεί η απαραίτητη συμφωνία ανάμεσα στο φοιτητή/ στη φοιτήτρια και στο ΦΥΠΑ, για την πραγματοποίηση της 2μηνης πρακτικής άσκησης, τότε ο φοιτητής/η φοιτήτρια μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση της Διαδικασίας.

 

Α1. Προϋποθέσεις Πρακτικής Άσκησης/ Εργασίας

Ι. Αντικείμενο Πρακτικής Άσκησης/ Εργασίας που είναι συναφές με το αντικείμενο σπουδών στο Τμήμα.

ΙΙ. Αμοιβή και Ασφάλιση που καλύπτονται από το ΦΥΠΑ/το φορέα εργασίας.

ΙΙΙ. Πλήρες ωράριο Πρακτικής Άσκησης/ Εργασίας, δηλαδή, 5μερη και 8ωρη εργασία, με σύνολο 40ώρες την εβδομάδα.

Επισημαίνεται ότι η πρακτική άσκηση αφορά στη σύμβαση πρακτικής άσκησης που υπογράφεται από το φορέα υποδοχής πρακτικής άσκησης (ΦΥΠΑ), το φοιτητή/ τη φοιτήτρια, τον Υπεύθυνο Καθηγητή του Τμήματος και τον Αντιπρύτανη ΠΑΔΑ. Ενώ, η εργασία αφορά σε σύμβαση εργασίας που υπογράφεται από τον εργαζόμενο φοιτητή/την εργαζόμενη φοιτήτρια και τον εργοδότη.

 

Α2. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων και Περίοδος Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης

Χειμερινό Εξάμηνο: μόνο για τους Επί Πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες, με εξάμηνο φοίτησης 9ο ή μεγαλύτερο.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: από 1 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου.
Περίοδος πραγματοποίησης: Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος – Ιανουάριος – Φεβρουάριος.

 

Εαρινό Εξάμηνο: για τους φοιτητές/ τις φοιτήτριες στο 6ο εξάμηνο της Κατεύθυνσης Μάρκετινγκ ή στο 8ο εξάμηνο όλων των Κατευθύνσεων.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: από 1 Μαρτίου μέχρι 15 Ιουνίου.
Περίοδος πραγματοποίησης: Μάρτιος – Απρίλιος – Μάϊος – Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος.

 

Α3. Υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης: Προθεσμίες και Τρόπος υπογραφής

Προθεσμίες
-Έναρξη πρακτικής: Συστήνεται η πρακτική άσκηση να ξεκινάει την  1η   ή την  15η  ημέρα του μήνα.
-Υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης: Η σύμβαση θα πρέπει να προσκομισθεί στη Γραμματεία για υπογραφή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής.

Ε π ε ξ ή γ η σ η:
-Aν η έναρξη της πρακτικής είναι την 1η ημέρα του μήνα, τότε η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα (Βλέπε, Β1. Έγγραφα για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης)  θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία μέχρι τις 15 του προηγούμενου μήνα.
Για παράδειγμα: Αν η έναρξη της πρακτικής είναι 1 Οκτωβρίου, τότε η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία αυστηρά μέχρι 13 ή 14 ή 15 Σεπτεμβρίου, εφόσον η ημέρα είναι εργάσιμη.

-Αν η έναρξη είναι την 15η ημέρα του μήνα, τότε η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα (Βλέπε Έγγραφα για την έναρξη και υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης) θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.
Για παράδειγμα: Αν η έναρξη της πρακτικής είναι 15 Ιουνίου, τότε η αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στη Γραμματεία αυστηρά μέχρι 29 ή 30 ή 31 Μαΐου, εφόσον η ημέρα είναι εργάσιμη.

Προσοχή!
Παρακαλούμε να τηρηθούν αυστηρά οι παραπάνω προθεσμίες, ώστε να προχωρούν τα έγγραφα για την έναρξη και την υπογραφή της Σύμβασης πρακτικής. Διαφορετικά, θα προσαρμόζονται τα έγγραφα σε νέο χρονικό διάστημα υλοποίησης της πρακτικής.

 

Τρόπος υπογραφής
H υπογραφή της σύμβασης πρακτικής, από όλους τους συμβαλλόμενους, μπορεί να γίνει:
– είτε με φυσικό τρόπο, χειρόγραφα.
– είτε με ψηφιακό τρόπο, μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας: www.gov.gr

Προσοχή!
-Θα πρέπει να επιλεγεί μόνο ένας τρόπος υπογραφής της σύμβασης.
-Αν η σύμβαση πρακτικής υπογραφεί με φυσικό τρόπο (χειρόγραφα), τότε στη Γραμματεία θα πρέπει να παραδοθούν τέσσερα (4) αντίτυπα της σύμβασης πρωτότυπα υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από το ΦΥΠΑ και το φοιτητή/τη φοιτήτρια.
-Αν η σύμβαση πρακτικής υπογραφεί με ψηφιακό τρόπο (μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας: www.gov.gr), τότε στη Γραμματεία θα πρέπει να σταλεί ένα αρχείο pdf, στο οποίο θα έχει εφαρμοστεί η σφραγίδα του ΦΥΠΑ και θα έχει υπογραφεί ψηφιακά από το ΦΥΠΑ και από το φοιτητή/ τη φοιτήτρια.
Σημειώνεται ότι η σύμβαση πρακτικής άσκησης ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ υπογράφεται από το ΦΥΠΑ, το φοιτητή/τη φοιτήτρια, τον Υπεύθυνο Καθηγητή του Τμήματος και τον Αντιπρύτανη ΠΑΔΑ.

 

Α4. Τί ισχύει για την Αμοιβή και την Ασφάλιση κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ, η αμοιβή και η ασφαλιστική κάλυψη της πρακτικά ασκούμενης φοιτήτριας/του πρακτικά ασκούμενου φοιτητή καλύπτονται αποκλειστικά από το φορέα πρακτικής (ΦΥΠΑ).

Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α:
Ι. Για την αμοιβή θα πρέπει να συμφωνηθεί, μεταξύ του ασκούμενου φοιτητή και του φορέα πρακτικής (ΦΥΠΑ), ένα μηνιαίο ποσό το οποίο θα είναι τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) του νομοθετημένου κατώτατου βασικού μισθού.
ΙΙ. Για την ασφαλιστική κάλυψη ισχύουν τα εξής: «Οι φοιτητές που διεξάγουν πρακτική άσκηση υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών -Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (Α’48) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος, το κόστος της οποίας βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα υποδοχής/πρακτικής (ΦΥΠΑ)».
(N. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α’/21 Ιουλίου 2022, Άρθρο 69 Πρακτική άσκηση φοιτητών, παρ. 7 και 8)

 

Α5. Τί ισχύει για το Ωράριο και τις Άδειες κατά τη διάρκεια Πρακτικής Άσκησης
 • Η πρακτική άσκηση έχει ορισμένη χρονική διάρκεια και είναι δύο (2) μήνες. ΔΕΝ μπορεί να δοθεί χρονική παράταση ή επέκταση.
 • Η πρακτική άσκηση είναι 5μερη και 8ωρη, από Δευτέρα έως Παρασκευή (σύνολο 40ώρες την εβδομάδα), πρωϊνό ωράριο με την επίβλεψη και την ευθύνη από το φορέα πρακτικής. Δεν προβλέπεται ρεπό ή πρακτική άσκηση το Σαββατοκύριακο.
 • Ο ασκούμενος φοιτητής/ Η ασκούμενη φοιτήτρια δικαιούται μία (1) ημέρα άδεια, κατά τη διάρκεια της 2μηνης πρακτικής. (Αφορά σε πρακτική με σύμβαση πρακτικής άσκησης.)
 • Ο φοιτητής/η φοιτήτρια δικαιούται διευκολύνσεων σε περίπτωση που πρέπει να εξεταστεί σε κάποιο μάθημα ή χρειάζεται να απουσιάσει για σοβαρό προσωπικό λόγο. Σε κάθε περίπτωση οι ημέρες απουσίας θα πρέπει να αναπληρωθούν.
 • Οι επίσημες αργίες είναι αργίες για όλους.
 • Αν ο εργαζόμενος φοιτητής/ η εργαζόμενη φοιτήτρια ζητήσει κανονική άδεια από τον φορέα εργασίας, τότε το χρονικό διάστημα της άδειας θα συμπληρωθεί αντίστοιχα μετά την αρχική ημερομηνία λήξης της πρακτικής. (Αφορά σε πρακτική στο χώρο εργασίας με σύμβαση εργασίας.)

 

Β. Διαδικασία

Ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, προκειμένου να εγκριθεί η έναρξη της πρακτικής άσκησης στο ΦΥΠΑ με τον οποίο έχει συμφωνήσει.

1. Υποβολή όλων των εγγράφων έναρξης πρακτικής άσκησης στη Γραμματεία. 2. Έγκριση έναρξης από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. 3. Ενημέρωση του φοιτητή/της φοιτήτριας και αποστολή οδηγιών από τη Γραμματεία.

 

Β1. Έγγραφα για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

 

Έγγραφα προς τη Γραμματεία, για την έγκριση της έναρξης της πρακτικής άσκησης:
1η Περίπτωση: Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης με σύμβαση πρακτικής ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ.
Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής πρέπει παραδώσει/αποστείλει στη Γραμματεία του Τμήματος, σε πρωτότυπη έντυπη μορφή, τα εξής:

1.1) Αίτηση έναρξης πρακτικής (doc αρχείο) (pdf αρχείο), τηρώντας τις προθεσμίες για την Υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης.
1.2α) Βεβαίωση αποδοχής φοιτήτριας/ φοιτητή από το φορέα πρακτικής (doc αρχείο) (pdf αρχείο).
1.2β) Σύμβαση-Πρακτικής-Άσκησης-ΕΚΤΟΣ-ΕΣΠΑ (doc αρχείο) (pdf αρχείο).

Προσοχή!
-Το 1.2α και 1.2β αφορά στους φοιτητές/στις φοιτήτριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε φορέα πρακτικής με σύμβαση πρακτικής.
-Η σύμβαση πρακτικής άσκησης ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ υπογράφεται από το ΦΥΠΑ, το φοιτητή/τη φοιτήτρια, τον Υπεύθυνο Καθηγητή του Τμήματος και τον Αντιπρύτανη ΠΑΔΑ. (Βλέπε, Α3. Υπογραφή της Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης: Προθεσμίες και Τρόπος υπογραφής)

2η Περίπτωση: Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο χώρο εργασίας με σύμβαση εργασίας.
Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής πρέπει παραδώσει/αποστείλει στη Γραμματεία του Τμήματος, τα εξής:

2.1) Αίτηση έναρξης πρακτικής (doc αρχείο) (pdf αρχείο).
2.2α) Βεβαίωση εργασιακής σχέσης και καθηκόντων της φοιτήτριας/ του φοιτητή από το φορέα εργασίας του. [Βλέπε, υπόδειγμα σε (doc αρχείο), (pdf αρχείο)]
2.2β) Σύμβαση εργασίας του φοιτητή από την οποία να προκύπτουν και οι τρείς προαναφερόμενες Προϋποθέσεις Εργασίας. (Βλέπε, Α1. Προϋποθέσεις Πρακτικής Άσκησης/ Εργασίας)

Προσοχή!
-Το 2.2α και 2.2β αφορά μόνο τους εργαζόμενους φοιτητές/ φοιτήτριες που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο χώρο εργασίας τους με σύμβαση εργασίας.
-Ισχύει η σύμβαση εργασίας και ΔΕΝ υπογράφεται σύμβαση πρακτικής. 

 

Έγγραφα που παραδίδονται στο ΦΥΠΑ, μετά την έγκριση της έναρξης της πρακτικής άσκησης:

Μετά την έγκριση της έναρξης της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής/ η φοιτήτρια θα παραδώσει στο ΦΥΠΑ, τα εξής:
– Βεβαίωση εγκριτικής απόφασης.
– Σύμβαση πρακτικής άσκησης υπογεγραμμένη από όλους τους συμβαλλόμενους.

Επισημαίνονται τα παρακάτω:
-O ΦΥΠΑ έχει την υποχρέωση να κάνει αναγγελία της πρακτικής άσκησης, συμπληρώνοντας το έντυπο Ε3.5 στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”, για την έναρξη της πρακτικής. Η ενέργεια θα πρέπει να γίνει πριν την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής και αφού έχει υπογραφεί η σύμβαση πρακτικής από όλους τους συμβαλλόμενους και έχει εκδοθεί η σχετική εγκριτική απόφαση.
-To Βιβλίο πρακτικής συμπληρώνεται από το φοιτητή/τη φοιτήτρια σε συνεργασία με τον επόπτη πρακτικής από το ΦΥΠΑ. (doc αρχείο) (pdf αρχείο)
-Το Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών/Φοιτητών: Ε3.5, από το πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης, θα σταλεί στη Γραμματεία (με email), μετά την αναγγελία έναρξης της πρακτικής.

 

Β2. Λήξη/Ολοκλήρωση και Έγκριση Πρακτικής Άσκησης

Στη λήξη της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές/φοιτήτριες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το βιβλίο πρακτικής τους. Το βιβλίο αυτό υπογράφεται από τους ίδιους και τον επόπτη του φορέα πρακτικής άσκησης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έγκριση της πρακτικής.

Για την ολοκλήρωση και έγκριση της πρακτικής, η φοιτήτρια/ο φοιτητής πρέπει παραδώσει/αποστείλει στη Γραμματεία του Τμήματος (εντός 30 ημέρων μετά τη λήξη της πρακτικής), σε πρωτότυπη έντυπη μορφή, τα εξής:

1). Αίτηση έγκρισης πρακτικής (doc αρχείο) (pdf αρχείο).

2). Βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρακτικής από το φορέα (doc αρχείο) (pdf αρχείο).

3). Βιβλίο πρακτικής (doc αρχείο) (pdf αρχείο). (Δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης).

4). Βεβαίωση ενσήμων από τον ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el, Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης για Μισθωτούς) ή από το φορέα εργασίας/πρακτικής άσκησης.

5). Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών/Φοιτητών: Ε3.5, από πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” (myErgani.gov.gr) για τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης. (Αυτό το έντυπο αφορά μόνο στους φοιτητές/φοιτήτριες που πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση με σύμβαση πρακτικής άσκησης ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ.)

 

Β3. Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης

1.Το βιβλίο αυτό της πρακτικής άσκησης τηρείται από τη Φοιτήτρια/ το Φοιτητή καθ΄ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και δεν μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για τη διεξαγωγή και αξιολόγησής της. (Το βιβλίο πρακτικής μπορεί να εκτυπωθεί και να συμπληρωθούν τα στοιχεία χειρόγραφα ή να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία ηλεκτρονικά και μετά να εκτυπωθεί.)

2.Η Φοιτήτρια/ Ο Φοιτητής συμπληρώνει τα στοιχεία που του ζητούνται (Μέρος Α).

3.Η Φοιτήτρια/ Ο Φοιτητής, στο τέλος του κάθε μήνα πρακτικής άσκησης, συντάσσει έκθεση για τις εργασιακές εμπειρίες, συμπληρώνοντάς το σχετικό έντυπο όσους μήνες διαρκεί η πρακτική άσκηση (Μέρος Β).

4.Ο Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ) της ασκούμενης/ του ασκούμενου, μέσω της Επόπτριας/ του Επόπτη που ορίζει, συντάσσει τελική έκθεση επίδοσης για τη Φοιτήτρια/ το Φοιτητή, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο (Μέρος Γ).

5.Η/ Ο Εκπαιδευτικός, που ορίζεται ως Επόπτρια/ Επόπτης της Φοιτήτριας/ του Φοιτητή από το Τμήμα, συντάσσει τελική έκθεση επίδοσης, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο και προσθέτοντας στους πίνακες ό,τι σημείο αξιολόγησης θεωρεί βασικό (Μέρος Δ).

6.Το παρουσιολόγιο συμπληρώνεται σε καθημερινή βάση και υπογράφεται από την Επόπτρια/ τον Επόπτη που έχει οριστεί από την πλευρά του Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ) μηνιαίως.

7.Η Φοιτήτρια/ Ο Φοιτητής οφείλει να παραδώσει το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο, μέσα σε 30 ημέρες, μετά την λήξη της Πρακτικής Άσκησης.

 

Προσοχή!

 • Η πρακτική άσκηση έχει ορισμένη χρονική διάρκεια και είναι δύο (2) μήνες. ΔΕΝ μπορεί να δοθεί χρονική παράταση ή επέκταση.
 • Η 2μηνη πρακτική άσκηση του 6ου/ 8ου εξαμήνου πραγματοποιείται στο εαρινό εξάμηνο και δηλώνεται στο Φοιτητολόγιο. Επιτρέπεται να δηλωθούν ταυτόχρονα η 2μηνη πρακτική άσκηση και τα μαθήματα επιλογής του 6ου/ 8ου εξαμήνου.
 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες επιτρέπεται να κάνουν αίτηση έναρξης για τη 2μηνη πρακτική άσκηση του 6ου εξαμήνου, όταν βρίσκονται στο 6οεξάμηνο φοίτησης και όχι νωρίτερα.
 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες επιτρέπεται να κάνουν αίτηση έναρξης για τη 2μηνη πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου, όταν βρίσκονται στο 8οεξάμηνο φοίτησης και όχι νωρίτερα.
 • Στη κατεύθυνση Μάρκετινγκ απαγορεύεται οι πρακτικές ασκήσεις του 6ου και του 8ου εξαμήνου να είναι συνεχόμενες.
 • Κατ’ εξαίρεση, οι Επί Πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες, με εξάμηνο φοίτησης 9ο ή μεγαλύτερο, επιτρέπεται να πραγματοποιήσουν τη 2μηνη πρακτική άσκηση του 6ου ή του 8ου εξαμήνου, εκτός ΕΣΠΑ, στο χειμερινό εξάμηνο.
 • Η 2μηνη πρακτική άσκηση ΔΕΝ βαθμολογείται. Ολοκληρώνεται επιτυχώς και λαμβάνει 10 ects.
 • Για την πρακτική άσκηση ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ, δεν απαιτείται η εγγραφή στη διαδικτυακή υπηρεσία ΑTΛAΣ.(https://atlas.grnet.gr/)

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία της Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Πρακτικής Άσκησης