Μεταπτυχιακά

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει μια σειρά από Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) τα οποία διοργανώνει είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Σκοπός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι η μετεκπαίδευση του φοιτητή και η ειδίκευσή του σε θέματα που άπτονται της διοικητικής επιστήμης και των συναφών με αυτή επιστημών. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει αυτοδύναμα ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το Π.Μ.Σ. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων αποσκοπεί στην εξειδικευμένη εκπαίδευση αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στην επιστήμη της Διοίκησης με τομέα εφαρμογής τις Εκπαιδευτικές Μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με σκοπό να καλύψει την έλλειψη της εξειδικευμένης και σε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των στελεχών που κατέχουν ή θα καταλάβουν θέσεις ευθύνης στη Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Μονάδων και της εκπαίδευσης γενικότερα.

 

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ : http://eduma.uniwa.gr/

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (M.B.A)

Το Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αποσκοπεί στην εξειδικευμένη εκπαίδευση αποφοίτων Α.Ε.Ι. στην επιστήμη της Διοίκησης με τρεις κατευθύνσεις: α) Ψηφιακό Επιχειρείν (Digital Business) β) Μάρκετινγκ (Marketing), γ)Διοίκηση (Management). Στόχος του Π.Μ.Σ είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες στα προαναφερθέντα αντικείμενα.

 

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ : http://mbattica.uniwa.gr/

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Το Π.Μ.Σ Διοίκηση & Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας αποσκοπεί στη παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, προωθημένων γνώσεων, υπόβαθρου και τεχνογνωσίας, στην έρευνα και τη πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ : https://healthcare-management.uniwa.gr/

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

Το Π.Μ.Σ Οργάνωση, Λειτουργία, Ανάπτυξη & Διοίκηση Λιμένων αποσκοπεί στη παροχή γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στους φοιτητές του, οι οποίες θα οδηγήσουν στην ανάδειξη ικανών στελεχών τα οποία θα μπορούν να ανταποκριθούν στο ιδιαίτερα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον της διοίκησης των λιμένων.

 

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ : http://www.portsmng.uniwa.gr/

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Το Π.Μ.Σ Δημόσια Διοίκηση – Δημόσιο Μάνατζμεντ αποσκοπεί στη παραγωγή υψηλού επιπέδου στελεχών και λειτουργών, που θα αναβαθμίσουν συνολικά την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα του Δημόσιου Τομέα και την ποιότητα των παρεχόμενων, από αυτόν, υπηρεσιών, στη βάση και της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς ηγέτες.

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ : http://papm.uniwa.gr/

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνουν και λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων»

 

Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ : http://tiny.cc/3gbzuz