Επιτροπές

Για την υποστήριξη των διαφόρων δραστηριοτήτων του Τμήματος, λειτουργούν οι παρακάτω θεσμοθετημένες επιτροπές που συγκροτούνται με πρωτοβουλία του Προέδρου του Τμήματος ή αποφάσεις θεσμικών οργάνων. Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν συγκροτηθεί οι παρακάτω επιτροπές :

Επιτροπές Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων