Δ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες ΦE Μονάδες ECTS Τομέας Μαθήματος Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
40-Δ.1 Διοίκηση Λειτουργιών ΜΕΥ 3 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Δρόσος Δημήτριος

Παπακυριακόπουλος Δημήτριος

40-Δ.2 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΜΓΥ 4 (2Δ+1ΑΠ+1ΕΑ) 125 5. Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων Ψαρομήλιγκος Ιωάννης

Αναγνωστόπουλος Θεόδωρος

40-Δ.3 Διοίκηση & Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων ΜΓΥ 3 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Σαλμόν Ιωάννης
40-Δ.4 Διοικητική Λογιστική ΜΓΥ 4 (2Δ+2ΑΠ) 125 5 Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ασωνίτου Σοφία
40-Δ.5 Συμπεριφορά Καταναλωτή ΜΓΥ 4 (3Δ+1ΟΕ) 125 5 Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Γιοβάνης Απόστολος

Ριζομυλιώτης Ιωάννης

Τσερπάνης Στέφανος

40-Δ.6 Θεσμοί & Πολιτικές της Ε.Ε. ΜΕΥ 3 (2Δ+1ΟΕ) 125 5 Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Στράνης Δημήτριος

Χιόνη Γεωργία

Σύνολο 21 750 30