Εσωτερική Αξιολόγηση

Σκοπός της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να διαμορφώσει και να διατυπώσει το Τμήμα κριτική άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του. Η άποψη αυτή στοιχειοθετείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, με στόχο (1) την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων του Τμήματος, (2) την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης, (3) τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης, (4) την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του Τμήματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό και (v) τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος, όπου και εφόσον είναι εφικτό.

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος έχει την ευθύνη διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης στο οικείο Τμήμα, παρακολουθεί τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη του Τμήματος για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές, συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα σχετικά στοιχεία και, με βάση αυτά, συντάσσει την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και μέσω αυτής στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) Τμήματος περιγράφονται στο Νόμο 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005: Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος) και ειδικά στα άρθρα, 4, 5, 6, καθώς και στο άρθρο 38 του Ν. 3848/2010 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3374/2005.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα, ο ρόλος της ΟΜ.Ε.Α. είναι συγχρόνως συντονιστικός και εκτελεστικός, στο βαθμό κατά τον οποίο έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της συστηματικής παρακολούθησης της διαδικασιών, διεργασιών και δράσεων που διέπουν την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος ως περιοδικά επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, η ΟΜ.Ε.Α. συνεργάζεται με όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Μονάδας και έχει την ευθύνη αφενός για τη διασφάλιση της διαφάνειας στην εσωτερική αξιολόγηση και την πρόβλεψη των απαιτούμενων ενεργειών όσο και για την τυποποίηση των επί μέρους διαδικασιών και τη σύνταξη της έκθεσης/αναφοράς σχετικά με τα αποτελέσματα της μελέτης των συγκεντρωτικών στοιχείων κατά τη διάρκεια της εσωτερικής αξιολόγησης (διάρκειας δύο συνεχόμενων διδακτικών εξαμήνων).

Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης