ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αναπληρωτής καθηγητής Τομέα Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης των Αποφάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το 2018. Καθηγητής Εφαρμογών στον Τομέα Πληροφορικής και Ποσοτικών Μεθόδων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. (από το 2013), και στον Τομέα Πληροφορικής του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών του ΤΕΙ Πειραιά (από το 2010).

Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του τμήματος Η/Υ Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά (1998). Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου  «Master Of Science (Msc) in Information Technology With Web Technology» του πανεπιστημίου του PAISLEY της Σκωτίας (2005) με αντικείμενο διπλωματικής εργασίας: «Implementing a Configuration Management Approach to the Development of Web-Based Systems». Διδακτορικό του  Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2012) με αντικείμενο διδακτορικής διατριβής «Αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης με τεχνικές εξόρυξης δεδομένων».

Μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου «Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων στην Επιχειρηματική & την Εκπαίδευση» (Laboratory of Digital Transformation & Decision Support Systems in Business & EducationDigiT-DSS Lab) του τομέα Διοικητικής Πληροφορικής και Επιστήμης των Αποφάσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Υπεύθυνος διαχείρισης/συντήρησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης του κέντρου Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (https://moodle.uniwa.gr/) και του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κε.Δι.Βι.Μ.) (http://elearning.uniwa.gr/) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ερευνητικές περιοχές: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός,  Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Μηχανική Συστημάτων Λογισμικού Διαδικτύου, Βάσεις Δεδομένων και Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Μηχανική Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Αρχές και πρότυπα σχεδίασης, Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού, Δια βίου και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Δημοσιευμένο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο περιλαμβάνει: 2 βιβλία προγραμματισμού «Java Μέρος Ι Εισαγωγή στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό» και «Java Μέρος ΙΙ Εφαρμογές γραφικών με το πακέτο swing», 2 κεφάλαια σε βιβλία, συνολικά 14 εργασίες σε διεθνή περιοδικά κεφάλαια και σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών, καθώς και 5 μελέτες στα πλαίσια αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων.

 

Associate Professor in the division of Informatics and Decision Sciences at the Department of Business Administration of the University of West Attica since 2018. Lecturer in the Division of Informatics and Quantitative Methods at the Department of Business Administration of the Piraeus University of Applied Sciences (since 2013), and in the Computer Science Division at the General Department of Mathematics of the Technological Education Institute of Piraeus (since 2010).

MSc degree in Information Technology with Web Technology from the University of Paisley – U.K (2005) with dissertation subject «Implementing a Configuration Management Approach to the Development of Web-Based Systems».  PhD in the department of Primary Education of the National and Kapodistrian Univercity of Athens with dissertation subject «Evaluation of educational scenarios in e-learning environments with data mining techniques».

Member of the Research Laboratory of “Digital Transformation & Decision Support Systems in Business & Education – DigiT-DSS Lab” of the division of Informatics and Decision Sciences of the Department of Business Administration of the University of West Attica. IT Administrator of the eLearning systems of the “Center of eLearning” (https://moodle.uniwa.gr/) and the “Training and Lifelong Learning Center” (http://elearning.uniwa.gr/) of the University of West Attica.

Research fields of interests: object oriented programming, analysis and designing of information systems, Web software engineering, Database systems and database management systems, Learning Management Systems engineering, e-Business, lifelong learning and distant learning, design patterns and principles.

Published research and educational work includes: 2 programming books «Java Part I Introduction to Object Oriented Programming" and «Java Applications Part II Graphical applications with the swing package», 2 chapters in books,  and in total 14 papers in international journals and conference proceedings refereed, and 5 technical studies in the framework of developmental and research projects.

 

 

 

210 5381822

ckyt@uniwa.gr

Δ Κτίριο - Δ 111