Μάιος 2023

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία, στο εαρινό εξάμηνο 2022-2023, μπορούν να κάνουν αίτηση εξέτασης/παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας αποκλειστικά από 01 έως 20 Ιουνίου 2023.

Οι αιτήσεις (βλέπε συνημμένο αρχείο) θα σταλούν από το ακαδημαϊκό email των φοιτητών, στο email της Γραμματείας: ba1@uniwa.gr

Μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις εξέτασης πτυχιακής και θα υποβληθούν εκ νέου από 1 έως 20 Σεπτεμβρίου 2023.  ...

Περισσότερα

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, δηλαδή φοιτούν στο 9ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών, ...

Περισσότερα

Τα μέλη της Συνέλευσης, αφού έλαβαν υπόψη  τη με αριθμ. Φ1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ3185/16.12.2013/τ.Β΄), «Διαδικασία Κατάταξης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζουν τα παρακάτω:

Η επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη πτυχιούχων σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων, θα γίνει μετά από εξέταση σε τρία μαθήματα ως εξής:

1.Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

2.Μικροοικονομική Ανάλυση

3.Στατιστική Επιχειρήσεων

Ως εξεταστέα ύλη για τα παραπάνω μαθήματα, ...

Περισσότερα

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να δούν την Προκήρυξη, εδώ.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από 28/04/2023 έως 22/05/2023, ηλεκτρονικά, από το ακαδημαϊκό email του φοιτητή προς το email: ba@uniwa.gr της Γραμματείας του Τμήματος. Όλα τα έγγραφα που ζητούνται πρέπει να έχουν συμπληρωθεί ηλεκτρονικά.

Προσοχή! Δεν θα γίνουν δεκτές αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 22/05/2023.

  ...

Περισσότερα