Ανακοίνωση Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2023-2024

Ανακοίνωση Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2023-2024

Τα μέλη της Συνέλευσης, αφού έλαβαν υπόψη  τη με αριθμ. Φ1/192329/Β3/13.12.2013 (ΦΕΚ3185/16.12.2013/τ.Β΄), «Διαδικασία Κατάταξης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζουν τα παρακάτω:

Η επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη πτυχιούχων σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων, θα γίνει μετά από εξέταση σε τρία μαθήματα ως εξής:

1.Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

2.Μικροοικονομική Ανάλυση

3.Στατιστική Επιχειρήσεων

Ως εξεταστέα ύλη για τα παραπάνω μαθήματα, ορίζεται η ακόλουθη:

1.«Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων»

Από το σύγγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αρχές και Εφαρμογές», 2η έκδοση, Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo, Mary Coulter, 2017, κωδικός ευδόξου 68379703.

Κεφάλαια: 1-9, 11,12 και 14.

  

2.«Μικροοικονομική Ανάλυση»

-Ζήτηση και προσφορά: Εισαγωγή

-Η αγοραία ζήτηση: Ελαστικότητα ως προς την τιμή, ελαστικότητα και έσοδα, εισοδηματική ελαστικότητα. Ισορροπία στην αγορά, έμμεσοι φόροι και μετακύλιση του φόρου.

-Θεωρία Καταναλωτή: Ο εισοδηματικός περιορισμός. Προτιμήσεις, καμπύλες αδιαφορίας, άριστη επιλογή του Καταναλωτή

-Θεωρία Καταναλωτή: Συγκριτική στατική ανάλυση, εξαγωγή της καμπύλης ζήτησης, η εξίσωση του Slutsky, αποτέλεσμα εισοδήματος και αποτέλεσμα υποκατάστασης

-Συναρτήσεις παραγωγής: Οριακό και μέσο προϊόν. Συναρτήσεις παραγωγής στη μακροχρόνια περίοδο. Αποδόσεις κλίμακας

-Μεγιστοποίηση του κέρδους και ζήτηση για εργασία

-Ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής στη μακροχρόνια περίοδο

-Καμπύλες κόστους: Οριακό και μέσο κόστος, μακροπρόθεσμες καμπύλες κόστους

-Πλήρης ανταγωνισμός και εξαγωγή της καμπύλης προσφοράς. Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ισορροπία στον ανταγωνιστικό κλάδο

-Μονοπώλιο και η μεγιστοποίηση των κερδών. Αναποτελεσματικότητα και μείωση της ευημερίας λόγω μονοπωλίου. Φυσικό μονοπώλιο, διάκριση τιμών

-Μονοπωλιακός ανταγωνισμός

-Ολιγοπώλιο. Ολιγοπώλιο με ηγετική επιχείρηση. Το υπόδειγμα του Cournot. Καρτέλ

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Πολυχρονόπουλος Γεώργιος, Τσούνης Νικόλαος, Μικροοικονομική Ανάλυση, Εκδόσεις Ευγενία Μπένου, Β΄ Έκδοση , 2019, ISBN: 978-960-359-153-5

Varian Hal R., Μικροοικονομική Μια σύγχρονη προσέγγιση, Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, 3η Έκδοση, 2015, ISBN: 978-960-218-936-8

Ψειρίδου, Α., Λιανός, Θ., 2015. Οικονομική ανάλυση & πολιτική – Μικροοικονομική. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2360

 

3.«Στατιστική Επιχειρήσεων»

Συλλογή, Παρουσίαση Στατιστικών Παρατηρήσεων. Σύνοψη Δεδομένων με τη βοήθεια Περιγραφικών Μέτρων. Ροπές, Μέτρα Ασυμμετρίας- Κύρτωσης. Μέτρα θέσης και διασποράς, Πίνακες συχνοτήτων.

Στοιχεία Θεωρίας Συνόλων. Αρχές Απαρίθμησης. Συνδυασμοί- Μεταθέσεις-Διατάξεις. Διωνυμικό Θεώρημα. Η Έννοια της Πιθανότητας. Βασικοί Ορισμοί. Νόμοι Πιθανοτήτων, Προσθετικός Νόμος, Δεσμευμένη Πιθανότητα. Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας.

Μονοδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές. Μέσος και διακύμανση διακριτής τυχαίας μεταβλητής.

Κατανομές πιθανότητας διακριτών τυχαίων μεταβλητών. Διωνυμική κατανομή. Υπεργεωμετρική κατανομή. Κατανομή Poisson. Διακριτή ομοιόμορφη κατανομή. Γεωμετρική Κατανομή. Κατανομές πιθανότητας συνεχών τυχαίων μεταβλητών. Κανονική κατανομή. Συνεχής ομοιόμορφη κατανομή.

Δειγματοληψία . Βασικές τεχνικές δειγματοληψίας , Ανάλυση και Ερμηνεία αποτελεσμάτων.

Δειγματικές Κατανομές. Κατανομή δειγματοληψίας του μέσου.

Εκτιμητική. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Κεντρικό Οριακό θεώρημα. Διαστήματα Εμπιστοσύνης Μέσου, Διασποράς, Ποσοστού, Διαφοράς μέσων, διαφοράς ποσοστών, λόγου διασπορών.

Έλεγχοι Υποθέσεων. Παραμετρικοί έλεγχοι Υποθέσεων για Μέσο ενός δείγματος, δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, συσχετισμένων δειγμάτων.

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Keller Gerald, Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, Εκδόσεις Επίκεντρο.

Χαλικιάς Μιλτιάδης , Επαγωγική Στατιστική, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική.

Φράγκος Χρήστος, Στατιστική Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σταμούλη.

Βασιλειάδης Γεώργιος, Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Μονοβασίλης Θεόδωρος, Εισαγωγή στη Στατιστική με εφαρμογές σε SPSS και EXCEL, Εκδόσεις PhotoUnica.

Levine David, Szabat Kathryn, Stephan David, Στατιστική: Βασικές Αρχές με Έμφαση στην Οικονομία και τις Επιχειρήσεις, Εκδόσεις Broken Hill.

Αποστολόπουλος Θεόδ., Αποστολόπουλος Κ, Στατιστική Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική.

 

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων θα ανακοινωθούν κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων.

Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων:  1 έως 15 Νοεμβρίου 2023

Δικαιολογητικά :

– αντίγραφο πτυχίου

– αναλυτική βαθμολογία

– φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Η υποβολή των αιτήσεων με τα δικαιολογητικά θα γίνει, ηλεκτρονικά, στο email της Γραμματείας ba1@uniwa.gr

Λήψη ανακοίνωσης.

Λήψη αίτησης.

 

*Επισημαίνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, δεν θα πραγματοποιηθούν κατατακτήριες εξετάσεις για αποφοίτους ΙΕΚ καθώς και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος