Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Η επιλογή των υποψηφίων προς κατάταξη πτυχιούχων σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων, θα γίνει μετά από εξέταση σε τρία μαθήματα ως εξής:

1. Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
2. Μικροοικονομική Ανάλυση
3. Στατιστική Επιχειρήσεων

Ως εξεταστέα ύλη για τα παραπάνω μαθήματα, ορίζεται η ακόλουθη:

«Εισαγωγή στην Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων»

Από το σύγγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αρχές και Εφαρμογές», 2η έκδοση, Stephen P. Robbins, David A. DeCenzo, Mary Coulter, 2017, κωδικός ευδόξου 68379703.
Κεφάλαια: 1-9, 11,12 και 14.

«Μικροοικονομική Ανάλυση»

• Ζήτηση και προσφορά: Εισαγωγή
• Η αγοραία ζήτηση: Ελαστικότητα ως προς την τιμή, ελαστικότητα και έσοδα, εισοδηματική ελαστικότητα. Ισορροπία στην αγορά, έμμεσοι φόροι και μετακύλιση του φόρου. Μείωση της κοινωνικής ευημερίας λόγω φόρου.
• Θεωρία Καταναλωτή: Ο εισοδηματικός περιορισμός. Προτιμήσεις, καμπύλες αδιαφορίας, άριστη επιλογή του Καταναλωτή
• Θεωρία Καταναλωτή: Συγκριτική στατική ανάλυση, εξαγωγή της καμπύλης ζήτησης, η εξίσωση του Slutsky, αποτέλεσμα εισοδήματος και αποτέλεσμα υποκατάστασης.
• Συναρτήσεις παραγωγής: Οριακό και μέσο προϊόν. Συναρτήσεις παραγωγής στη μακροχρόνια περίοδο. Αποδόσεις κλίμακας.
• Μεγιστοποίηση του κέρδους και ζήτηση για εργασία
• Ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής στη μακροχρόνια περίοδο.
• Καμπύλες κόστους: Οριακό και μέσο κόστος, μακροπρόθεσμες καμπύλες κόστους.
• Πλήρης ανταγωνισμός και εξαγωγή της καμπύλης προσφοράς. Βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ισορροπία στον ανταγωνιστικό κλάδο.
• Μονοπώλιο και η μεγιστοποίηση των κερδών. Αναποτελεσματικότητα και μείωση της ευημερίας λόγω μονοπωλίου. Φυσικό μονοπώλιο, διάκριση τιμών.
• Μονοπωλιακός ανταγωνισμός
• Ολιγοπώλιο. Ολιγοπώλιο με ηγετική επιχείρηση. Το υπόδειγμα του Cournot. Καρτέλ.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Πολυχρονόπουλος Γεώργιος, Τσούνης Νικόλαος, Μικροοικονομική Ανάλυση, Φωτογιουνικα Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Αθήνα 2017.
Κεφάλαια 1 έως και 6 (εκτός του 6.5.3), καθώς και το κεφάλαιο 8.

«Στατιστική Επιχειρήσεων»

Συλλογή, Παρουσίαση Στατιστικών Παρατηρήσεων. Σύνοψη Δεδομένων με τη βοήθεια Περιγραφικών Μέτρων. Ροπές, Μέτρα Ασυμμετρίας- Κύρτωσης. Μέτρα θέσης και διασποράς, Πίνακες συχνοτήτων.

Στοιχεία Θεωρίας Συνόλων. Αρχές Απαρίθμησης. Συνδυασμοί- Μεταθέσεις-Διατάξεις. Διωνυμικό Θεώρημα. Η Έννοια της Πιθανότητας. Βασικοί Ορισμοί. Νόμοι Πιθανοτήτων, Προσθετικός Νόμος, Δεσμευμένη Πιθανότητα. Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας.

Μονοδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές. Μέσος και διακύμανση διακριτής τυχαίας μεταβλητής.
Κατανομές πιθανότητας διακριτών τυχαίων μεταβλητών. Διωνυμική κατανομή. Υπεργεωμετρική κατανομή. Κατανομή Poisson. Διακριτή ομοιόμορφη κατανομή. Γεωμετρική Κατανομή. Κατανομές πιθανότητας συνεχών τυχαίων μεταβλητών. Κανονική κατανομή. Συνεχής ομοιόμορφη κατανομή.

Δειγματοληψία . Βασικές τεχνικές δειγματοληψίας , Ανάλυση και Ερμηνεία αποτελεσμάτων.
Δειγματικές Κατανομές. Κατανομή δειγματοληψίας του μέσου.
Εκτιμητική. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Κεντρικό Οριακό θεώρημα. Διαστήματα Εμπιστοσύνης Μέσου, Διασποράς, Ποσοστού, Διαφοράς μέσων, διαφοράς ποσοστών, λόγου διασπορών.
Έλεγχοι Υποθέσεων. Παραμετρικοί έλεγχοι Υποθέσεων για Μέσο ενός δείγματος, δύο ανεξάρτητων δειγμάτων, συσχετισμένων δειγμάτων. Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα.

Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση. Ποιοτικός Έλεγχος Δεδομένων με τη Βοήθεια Στατιστικών Τεχνικών. Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και Εμπορικές Προβλέψεις. Αριθμοδείκτες. Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση. Λογιστική παλινδρόμηση.

Απλοί έλεγχοι ανεξαρτησίας και συσχέτισης Χ2. Έλεγχος Προσαρμογής. Εφαρμογές στη Στατιστική ανάλυση προβλημάτων από τον κόσμο των Επιχειρήσεων. Εφαρμογές των τεχνικών της παραγοντικής ανάλυσης, διαχωριστικής ανάλυσης και ανάλυσης συστάδων στη Διοίκηση. Ανάλυση αξιοπιστίας.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Keller Gerald, Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, Εκδόσεις Επίκεντρο.
Χαλικιάς Μιλτιάδης , Επαγωγική Στατιστική, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική.
Φράγκος Χρήστος, Στατιστική Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σταμούλη.
Βασιλειάδης Γεώργιος, Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Μονοβασίλης Θεόδωρος, Εισαγωγή στη Στατιστική με εφαρμογές σε SPSS και EXCEL, Εκδόσεις PhotoUnica.
Levine David, Szabat Kathryn, Stephan David, Στατιστική: Βασικές Αρχές με Έμφαση στην Οικονομία και τις Επιχειρήσεις, Εκδόσεις Broken Hill.
Αποστολόπουλος Θεόδ., Αποστολόπουλος Κ, Στατιστική Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική.

Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων: 1 έως 15 Νοεμβρίου 2019
Δικαιολογητικά : – αντίγραφο πτυχίου
– αναλυτική βαθμολογία
– φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Από τη Γραμματεία του Τμήματος