Εκδήλωση διαδικτυακής παρουσίασης των Κατευθύνσεων του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, την Πέμπτη 05/10/2023 και ώρες από 10.00 έως 12.00, για το χειμ. εξαμ. 2023-2024.

Εκδήλωση διαδικτυακής παρουσίασης των Κατευθύνσεων του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, την Πέμπτη 05/10/2023 και ώρες από 10.00 έως 12.00, για το χειμ. εξαμ. 2023-2024.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διοργανώνει την Πέμπτη 05/10/2023 και ώρες από 10.00 έως 12.00, παρουσίαση με αντικείμενο το περιεχόμενο και τις προοπτικές των κατευθύνσεων που προσφέρονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του.

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά, στο link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmJmMDkyMzctYzI0Yy00OWRjLThhNjctYWE4NDQ3NWJjZWZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%227023de2b-7fc6-4bd6-a9fb-17b73a74df51%22%7d

Στόχος της εκδήλωσης, είναι η ενημέρωση των φοιτητών που εισέρχονται στο 5ο εξάμηνο των σπουδών τους  για τις κατευθύνσεις που έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και να βοηθηθούν στην εν λόγω απόφασής τους.

Τις παρουσιάσεις θα πραγματοποιήσουν οι Διευθυντές/ Εκπρόσωποι των Τομέων του Τμήματος και το πρόγραμμα των παρουσιάσεων θα διαμορφωθεί ως ακολούθως:

Ώρα Θέμα Ομιλητής
10.00 – 10.10 Καλωσόρισμα Ιωάννης Σαλμόν
Αναπληρωτής Καθηγητής
Πρόεδρος του Τμήματος
10.10 – 10.25 Ενημέρωση για την επιλογή κατεύθυνσης στο Φοιτητολόγιο Χρυσώ Μπογιατζή
από τη Γραμματεία
10.25 – 10.40 Παρουσίαση της κατεύθυνσης Διοίκηση Επιχειρήσεων Γρηγόριος Γκίκας
Καθηγητής
Δ/ντής Τομέα Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής
10.40 – 10.55 Αλέξανδρος Σαχινίδης
Καθηγητής
Εκπρόσωπος Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης
10.55 – 11.10 Παρουσίαση της κατεύθυνσης Μάρκετινγκ Πρόδρομος Γιαννάς
Καθηγητής
Δ/ντής Τομέα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
11.10 – 11.25 Παρουσίαση της κατεύθυνσης Διοικητικής Πληροφορικής και Επιστήμης Αποφάσεων Χρήστος Κυτάγιας
Αναπληρωτής Καθηγητής
Δ/ντής Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Λήψης Αποφάσεων
11.25 – 11.40 Παρουσίαση της κατεύθυνσης Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Μαρία Τσιριντάνη
Καθηγήτρια
Δ/ντρια Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής
11.40 – 12.00 Ερωτήσεις/ Απαντήσεις φοιτητών

 

Θα χαρούμε να συζητήσουμε μαζί σας!

Σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Ιωάννης Σαλμόν
Αναπληρωτής Καθηγητής