Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης για βελτίωση βαθμολογίας σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης για βελτίωση βαθμολογίας σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν Αίτηση Βελτίωσης Βαθμολογίας* σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023, παρακαλούνται να αποστείλουν, συμπληρωμένη την αίτηση (doc αρχείο) (pdf αρχείο), στο email: ba1@uniwa.gr , με θέμα «Αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας σε μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023».

Η υποβολή των Αιτήσεων θα διαρκέσει από 14-10-2022  έως 31-10-2022.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  • Η βελτίωση αφορά το σύνολο του μαθήματος όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και όχι μέρους αυτού. Συνεπώς, για τα μαθήματα που περιλαμβάνουν Ομάδες Εμβάθυνσης (ΟΕ) και Ασκήσεις Πράξεις (ΑΠ), οι φοιτητές θα πρέπει να μεριμνήσουν για την εγγραφή τους στο moodle ή στο eclass, ακολουθώντας τις οδηγίες των Καθηγητών.
  • Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν ΜΟΝΟ σε μία εξεταστική των μαθημάτων που έχουν επιλέξει για βελτίωση βαθμολογίας. Δηλαδή, είτε στην εξέταση των μαθημάτων κατά τη χειμερινή εξεταστική 2022-2023, είτε στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023, χωρίς να υποβληθεί νέα αίτηση.
  • Αυτά τα μαθήματα δεν μπορούν να δηλωθούν στο Φοιτητολόγιο επειδή έχουν προβιβάσιμο βαθμό. Μεταξύ των βαθμών της αρχικής εξέτασης και της επανεξέτασης για βελτίωση που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.

 

*Σύμφωνα με το Άρθρο 38 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΑ.Δ.Α. και την 21/18-11-2020 Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,

«Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.»