Κατάθεση Προσχέδιου της «Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά 2021-2030

Κατάθεση Προσχέδιου της «Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά 2021-2030

Το προσχέδιο της «Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά 2021-2030» κατατέθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιώργο Σταμάτη, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση διαμόρφωσης του νέου πλαισίου της πολιτείας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά.

Το προσχέδιο εκπονήθηκε από το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης (https://sarl.uniwa.gr) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και συνοδεύεται από ένα αναλυτικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της Στρατηγικής. Τα εν λόγω, αποτελούν αναγκαίο πρόσφορο όρο (enabling condition) για την χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ελλάδας (ΕΣΠΑ) στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής επισήμανε:

«Συγχαίρω τον καθηγητή Γαβριήλ Αμίτση και την ομάδα του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του ΠΑΔΑ για την διαμόρφωση ενός νέου σύγχρονου ανθρωποκεντρικού μοντέλου προώθησης της ισότητας, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης και της ουσιαστικής συμμετοχής των Ρομά στην Ελληνική κοινωνία. Η συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναδεικνύει στην πράξη τα ισχυρά πλεονεκτήματα συνεργασίας της κεντρικής διοίκησης με την Ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, ιδίως σε ευαίσθητους τομείς, όπως ο τομέας της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Εύχομαι να αποτελέσει πρόκριμα για την ενίσχυση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας του πεδίου της κοινωνικής διοίκησης στην χώρα μας».

Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης δήλωσε:

«Η Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά 2021-2030 σχεδιάσθηκε υπό το πρίσμα των σύνθετων προκλήσεων της πανδημίας του COVID-19, υιοθετώντας το αξίωμα της ολιστικής προσέγγισης της ενεργητικής ένταξης των Ρομά, που συνδυάζεται με ευρύτερες παρεμβάσεις για την προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιώργο Σταμάτη και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την άψογη συνεργασία μας και την πολυεπίπεδη συνδρομή τους στο έργο του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, καθώς και όλους τους φορείς, ιδίως τις οργανώσεις της κοινότητας των Ρομά, που συμμετείχαν στις διαδικασίες της διαβούλευσης καταθέτοντας κρίσιμες παρατηρήσεις και εισηγήσεις».