Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις Μετεγγραφές Φοιτητών, ακαδ. έτους  2021-2022.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις Μετεγγραφές Φοιτητών, ακαδ. έτους  2021-2022.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις Μετεγγραφές Φοιτητών, ακαδ. έτους  2021-2022 

Καλούνται οι φοιτητές, των οποίων κυρώθηκε η Αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης στους Πίνακες από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων,

να αποστείλουν, ηλεκτρονικά, στο email της Γραμματείας: ba_2@uniwa.gr   του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑ.Δ.Α.,

με θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ (π.χ.: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ),

από 02  έως  20 Δεκεμβρίου 2021, τα παρακάτω:

α) Την Αίτηση μετεγγραφής όπως αυτή εξάγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

β) Όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παραπάνω Αίτηση, σύμφωνα με τη δέσμευσή τους σε αυτή*.

*Σ.Σ.: Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν υπεβλήθη δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα/Σχολή Υποδοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 της με αριθμ. 142413/19-10-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4617).

Η Aίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να επισυναφθούν στο email, μόνο σαν αρχεία μορφής pdf.

Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν είναι αποδεκτά.

Μετά τη λήψη της Αίτησης και των αρχείων, θα σταλεί από τη Γραμματεία, απαντητικό μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης καθώς και οδηγίες για τη διαδικασία, εντός 3 ημερών.