Συνεργασία Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Συνεργασία Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εργασίας για την διαμόρφωση της «Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά 2021-2027», που θα υποστηριχθεί επιστημονικά από το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης (https://sarl.uniwa.gr) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με Διευθυντή τον Καθηγητή Γαβριήλ Αμίτση.

Η συγκεκριμένη Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της αποτελούν αναγκαίο πρόσφορο όρο (enabling condition) για την χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ελλάδας (ΕΣΠΑ) στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε ο ανθρωποκεντρικός προσανατολισμός των νέων δημόσιων πολιτικών κοινωνικής ένταξης των Ρομά, συζητήθηκαν οι βασικοί άξονες της νέας Εθνικής Στρατηγικής (εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία, στέγαση και κοινωνική φροντίδα) και υιοθετήθηκε το χρονοδιάγραμμα των σταδίων εκπόνησης της Στρατηγικής, που θα ολοκληρωθεί με την αξιοποίηση των πορισμάτων μίας ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για τις ανάγκες εκπόνησης μίας βιώσιμης και συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του ΠΑΔΑ θα αναλάβει ιδίως:

  • Την συστηματική καταγραφή και αποτύπωση του θεσμικού και του οργανωτικού πλαισίου των πολιτικών κοινωνικής ένταξης των Ρομά στην Ελλάδα.
  • Την αποτύπωση και αντικειμενική αποτίμηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2011-2020 και του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά 2017-2021.
  • Την καταγραφή του θεσμικού και επιχειρησιακού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά.
  • Την καταγραφή διεθνών καλών πρακτικών κοινωνικής ένταξης των Ρομά.
  • Τον εντοπισμό υπερεθνικών πηγών χρηματοδότησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης των Ρομά.

 

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής ευχαριστεί τον Γιώργο Σταμάτη, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και συγχαίρει όλους τους εμπλεκόμενους στη σχετική διεργασία, οι οποίοι στην πράξη αναδεικνύουν και ενδυναμώνουν το κοινωνικό πρόσωπο του Ιδρύματος ασχολούμενοι επιστημονικά με μια από τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.