Πρόγραμμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 (νέα έκδοση 22-08-2021)

Πρόγραμμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 (νέα έκδοση 22-08-2021)

Ανακοινώνεται νέα έκδοση του προγράμματος της εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021: Σεπτεμβρίου 12 08 2021 NTS 009 Sv2

Η μοναδική αλλαγή αφορά στα μαθήματα που δίδκασε ο Καθγητής Γ. Πολυχρονόπουλος τα οποία λόγω αφυπηρέτησής του θα εξεταστούν από τον Καθηγητή Γ. Γκίκα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρόσβαση στις εξετάσεις θα έχουν μόνο όσοι συμπλήρωσαν τη Δήλωση Συναίνεσης με το Πρωτόκολλο Συμμετοχής και εφόσον έχουν δηλώσει το αντίστοιχο μάθημα στο τρέχον εξάμηνο.