Ανακοίνωση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για τη Χρονική Περίοδο (Φοιτητές οι οποίοι θα λάβουν Πτυχίο Πα.Δ.Α)

Ανακοίνωση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για τη Χρονική Περίοδο (Φοιτητές οι οποίοι θα λάβουν Πτυχίο Πα.Δ.Α)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΜΑΪΟΣ 2019 – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

(ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΠΤΥΧΙΟ ΠΑ.Δ.Α)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι για το διάστημα Μάιος 2019 – Αύγουστος 2019 υπάρχουν πενήντα (50) θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», με πιθανότητα έναρξης πρακτικής άσκησης στις 15/05/2019, 01/06/2019, 15/06/2019, 01/07/2019, 15/07/2019 & 01/08/2019.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος:
(στα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν οι φοιτητές πέραν της αίτησης μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνεται απαραίτητο για την ανεμπόδιστη εφαρμογή των κριτηρίων ένταξης στο πρόγραμμα)

  1. Αίτηση συμμετοχής
  2. Βεβαίωση προϋποθέσεων Πρακτικής Άσκησης
  3. Αναλυτική Βαθμολογία
  4. ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ αποδεικτικά στοιχεία των κριτηρίων που θεωρείτε ότι σας αφορούν σαν υποψήφιο/α φοιτητή/τρια για διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης.

μέχρι και την Παρασκευή μέχρι και την Παρασκευή 05/04/2019

 

Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πανεπιστημιούπολη 2 κτίριο Δ 1ος όροφος Γρ. 320

Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 11:00 – 13:00

Η επιλογή των φοιτητών θα γίνει με τα εξής κριτήρια:
               Α.

Μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής σύμφωνα με το τυπικό εξάμηνο σπουδών   (συντελεστής βαρύτητας 30%).

Τυπικό Εξάμηνο Σπουδών Τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται η/ο φοιτήτρια/της (συντελεστής βαρύτητας 25%).

Β.
Κοινωνικά κριτήρια ΑΜΕΑ, Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες, Μέλος Τρίτεκνης, πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας 45 %.

 

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 08/04/2019 στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

O φοιτητής, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει εγγράφως προς στην Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης με αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Η αποζημίωση των φοιτητών, ορίζεται στο ποσό των 280,00€/μήνα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλιστικής κάλυψης.

Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.Π.Ε.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Η Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος

ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΑΝΤΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ