Μεταφορά θέσης φοίτησης ΑΕΙ των μονίμως υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφάλειας, για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Μεταφορά θέσης φοίτησης ΑΕΙ των μονίμως υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφάλειας, για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση: 143458/Ζ1/14.9.2015 (ΦΕΚ 2011/16.9.2015, τ. B’) «Οι φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, δικαιούνται να μεταφέρουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον είναι φοιτητές Πανεπιστημίου και σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Τ.Ε.Ι., εφόσον είναι φοιτητές Τ.Ε.Ι., που εδρεύει στην πόλη όπου υπηρετούν. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. στον τόπο αυτό, οι ανωτέρω δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στο πλησιέστερο Α.Ε.Ι. της πόλης όπου υπηρετούν.».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση για τη μεταφορά της θέσης φοίτησής τους, από 15 Σεπτεμβρίου 2023 έως 15 Οκτωβρίου 2023, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής, στο email: ba1@uniwa.gr , με θέμα: “Αίτηση για τη μεταφορά θέσης φοίτησης ΑΕΙ μονίμως υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφάλειας, για το ακαδ. έτος 2023-2024.“.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.

2. Πιστοποιητικό σπουδών ή βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα επιτυχίας ή φοίτησης αντίστοιχα.

3. Πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο θα αναγράφεται η πόλη όπου υπηρετούν ή πρόσφατη βεβαίωση από το καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο.

*Για την εξέλιξη της διαδικασίας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη ΥΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους email.