Ηλεκτρονική εγγραφή και διαδικασία ταυτοποίησης για την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%), για το ακαδ. έτος 2022-2023. Ηλεκτρονική πλατφόρμα preregister.uniwa.gr

Ηλεκτρονική εγγραφή και διαδικασία ταυτοποίησης για την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%), για το ακαδ. έτος 2022-2023. Ηλεκτρονική πλατφόρμα preregister.uniwa.gr

Οι επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5%, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΠΑ.Δ.Α., θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται παρακάτω, με έναν από τους δυο παρακάτω τρόπους:

A’ τρόπος: Mέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας preregister.uniwa.gr του ΠΑ.Δ.Α. σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν μετά τη νέα παράταση λήξης της ηλεκτρονικής προεγγραφής των επιτυχόντων πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, που πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείαςhttps://eregister.it.minedu.gov.gr/

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα preregister.uniwa.gr του ΠΑ.Δ.Α. οι φοιτητές θα συνδεθούν με το username και password που θα λάβουν είτε με SMS στο κινητό τους είτε με μήνυμα στο E-mail τους, σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας που δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου. Η αποστολή αυτών των μηνυμάτων θα γίνει αυτόματα από το ΠΑ.Δ.Α..

ή

B’ τρόπος:ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΠΑ.Δ.Α.. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης στην υπηρεσία ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ/εταιρεία courier) είναι: 02 Οκτωβρίου 2023.

Η ταχυδρομική διεύθυνση της Γραμματείας είναι:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ
Πανεπιστημιούπολη 2, Π. Ράλλη και Θηβών 250, ΤΚ 12244 Αιγάλεω, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
κτίριο Δ, 2ος όροφος, γραφεία 320-322-324

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αποστολή εγγράφων/αρχείων στο e-mail της Γραμματείας δεν θεωρείται έγκυρη υποβολή.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής:

1. Aίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε μορφή pdf.

2. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

3. Αντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Απολυτήριο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή πτυχίο ΤΕΕ Β΄ κύκλου σπουδών ή ΤΕΛ ή ΕΠΛ).

4. Aντίγραφο του πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

5. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη).

6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ, για όσους φοιτητές διαθέτουν. (Λήψη βεβαίωσης ηλεκτρονικά εδώ)

7. Πιστοποιητικό γέννησης όπου θα αναφέρεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων. Το έγγραφο αφορά μόνο στους άρρενες φοιτητές.

8. Βεβαίωση/πιστοποιητικό διαγραφής για όσους φοιτητές έχουν διαγραφεί από άλλο Τμήμα/ Σχολή.
Αυτό το έγγραφο δεν απαιτείται για όσους φοιτητές έχουν ήδη επιλέξει, μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, να γίνει η διαγραφή τους από το άλλο Τμήμα/ Σχολή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα παραπάνω έγγραφα, αν υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα preregister.uniwa.gr,  θα πρέπει να είναι ευκρινή, ευανάγνωστα και χωρίς σκιάσεις, σε μορφή pdf ή σε μορφή φωτογραφίας από το κινητό.

 

Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής και της διαδικασίας ταυτοποίησης, οι φοιτητές θα μπορούν να κάνουν αίτηση ηλεκτρονικά (με το username και password που θα έχουν λάβει) για έκδοση Βεβαίωσης φοίτησης και Ακαδημαϊκής ταυτότητας.