Ενημέρωση Φοιτητών 2ου, 3ου, 4ου Έτους για το Πρόγραμμα ERASMUS.

Ενημέρωση Φοιτητών 2ου, 3ου, 4ου Έτους για το Πρόγραμμα ERASMUS.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσκαλεί τους φοιτητές του δευτέρου, τρίτου και τέταρτου έτους, σε ενημερωτική συνάντηση σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus. Κατά τη συνάντηση αυτή, ο καθ. Α. Σαχινίδης, Υπεύθυνος του Τμήματος για το Erasmus και  οι κυρίες Ελένη Παυλίδου και Ειρήνη Βάτου, από το Γραφείο Erasmus και Διεθνούς Κινητικότητας, θα παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τις δυνατότητες μετακινήσεις των φοιτητών σε αλλά Πανεπιστήμια στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος.

Η εκδήλωση/ενημέρωση θα γίνει εξ’ αποστάσεως την Παρασκευή 3/12/2021 και ώρα 12.00O σύνδεσμος του MS Teams είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NWUwOWI2NTEtMjczYS00MjE1LWEwZDAtMWE3NzllMzFiZTY2@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22b24db306-e8ed-49c2-b3a9-82934ae42428%22,%22Oid%22:%227708b379-7730-4a25-adf3-e600c282fece%22%7D

Nα είστε όλοι και όλες εκεί!!!!

Θα σας δούμε

Αλέξανδρος Σαχινίδης
Υπεύθυνος Erasmus
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων