Διεθνής Διάκριση φοιτητή του Π.Μ.Σ Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Διεθνής Διάκριση φοιτητή του Π.Μ.Σ Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

Μια ακόμα επιστημονική διάκριση έρχεται να προστεθεί στην προσπάθεια που καταβάλει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ο φοιτητής Αλέξιος Μιχαηλίδης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ» το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απέσπασε το Highly Commended Student Presentation Award του 14th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business (EMAB) (https://emrbi.org/) που έλαβε χώρα στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2021. Το εν λόγω συνέδριο πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, και τα πρακτικά του ευρετηριάζονται στη διεθνώς αναγνωρισμένη Βιβλιογραφική βάση δεδομένων Web of Science. Στο συνέδριο ο κος Μιχαηλίδης παρουσίασε τα αποτελέσματα της μεταπτυχιακής του διατριβής με τίτλο «Digital Presence and Cruises Customer Booking Intention: Τhe Role of ad Liking, Brand Trust and Brand Attitude».

Στην εργασία μελετάται θεωρητικά και εμπειρικά η αντίδραση των πελατών σε ενέργειες ψηφιακής επικοινωνίας εταιρειών κρουαζιέρας (ποιότητα ιστότοπου, διαπροσωπικές ψηφιακές συστάσεις και σχεδιασμός ψηφιακής διαφήμισης) και η επίδρασή της στη διαμόρφωση της εμπιστοσύνης και της στάσης τους απέναντι στη μάρκα καθώς και στην πρόθεση κράτησης. Τα αποτελέσματα της εν λόγω εργασίας παρουσιάζουν μεγάλο θεωρητικό, αλλά και πρακτικό ενδιαφέρον, καθώς δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις της κρουαζιέρας να εκμεταλλευτούν το ψηφιακό κανάλι και να διαμορφώσουν κατάλληλα τις επικοινωνιακές τους ενέργειες για την ανάπτυξη της μάρκας και την προσέλκυση πελατών.