Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (Γνωστικό Αντικείμενο Διοικητική Μάρκετινγκ με Έμφαση στο Διεθνές Μάρκετινγκ)