Την Παρασκευή 26/3/21 και ώρα 12:00, θα Πραγματοποιηθεί Συνάντηση Συζήτησης Σχετικά με την Πρακτική Άσκηση.

Την Παρασκευή 26/3/21 και ώρα 12:00, θα Πραγματοποιηθεί Συνάντηση Συζήτησης Σχετικά με την Πρακτική Άσκηση.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι την Παρασκευή 26/3/21 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση συζήτησης σχετικά με την πρακτική άσκηση.

Στη συνάντηση θα παρευρεθεί και υπεύθυνος του γραφείου πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου.

Για να συμμετέχετε στη συζήτηση, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του κάτωθι συνδέσμου.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa5e0321153fd40bbb0dbb72914360b0d%40thread.tacv2/1616054235969?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%2238b2ff0c-7254-420d-b0f7-7b6483455e85%22%7d

Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Γούλα Ασπασία
Αν. Καθηγήτρια