Ανακοίνωση για την υποβολή Αίτησης για βελτίωση βαθμολογίας, στη χειμερινή εξεταστική 2021-2022

Ανακοίνωση για την υποβολή Αίτησης για βελτίωση βαθμολογίας, στη χειμερινή εξεταστική 2021-2022

Ανακοίνωση για την υποβολή Αίτησης για βελτίωση βαθμολογίας, στη χειμερινή εξεταστική 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 38 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΑ.Δ.Α. και την 21/18-11-2020 Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
«Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.»

Η Αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας (doc αρχείο) (pdf αρχείο) για την χειμερινή εξεταστική 2021-2022, θα αποσταλεί στο email: ba1@uniwa.gr της Γραμματείας, με θέμα «Αποστολή Αίτησης για βελτίωση βαθμολογίας, στη χειμερινή εξεταστική 2021-2022».

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων ανά εξεταστική περίοδο

Για τη χειμερινή εξεταστική 2021-2022

Για την εαρινή εξεταστική 2021-2022

Για την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022

 από 10/01/2022     έως    14/01/2022

 από 30/05/2022     έως     03/06/2022

από 22/08/2022     έως     26/08/2022