Το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης

Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες φάσεις της εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμπεδώσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να τους φέρει σε επαφή με το σύνολο των επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ώστε να σχεδιάσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική απασχόληση στο μέλλον.

Το ενδιαφέρον των φοιτητών ενισχύεται καθώς αποκτούν ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αναζήτηση απασχόλησης μετά τη λήψη του πτυχίου τους. Ως εκ τούτου, η δυνητική καριέρα των φοιτητών του Τμήματος επηρεάζεται άμεσα από την ποιότητα της πρακτικής τους άσκησης και από την ποιότητα των φορέων και οργανισμών στους οποίους ολοκληρώνουν την πρακτικής τους άσκηση.

 

Σκοπός και στόχοι της πρακτικής άσκησης

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας συνδυάζοντας θεωρία και πράξη αλλά και καλύπτοντας την επιτακτική ανάγκη για καινοτομία.

 

Στόχοι της πρακτικής είναι οι ακόλουθοι:

 • Η βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και ανάπτυξης πρωτοβουλιών, αποκτώντας επαγγελματική και βιωματική εμπειρία των εργασιακών σχέσεων σε ένα δομημένο ορθολογικά επιχειρησιακό περιβάλλον.
 • Η ενημέρωση των φοιτητών για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας καθώς και η ενεργός συμμετοχή τους στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
 • Ο συσχετισμός των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τις μεθόδους που αυτές εφαρμόζονται στις παραγωγικές διαδικασίες των φορέων απασχόλησης.
 • Η ενημέρωση για τις δυνατότητες ανάληψης επιχειρηματικών δράσεων.
 • Η ενίσχυση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αναζήτηση απασχόλησης μετά τη λήψη του πτυχίου τους.

 

Οδηγίες πρακτικής άσκησης

Η πρακτική άσκηση είναι μάθημα επιλογής και έχει διάρκεια 2 μήνες. Πραγματοποιείται για τις κατευθύνσεις:

 • Διοικητική των Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ)
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Μάρκετινγκ
 • Πληροφοριακών Συστημάτων και Λήψης Αποφάσεων

στο 8ο εξάμηνο σπουδών το χρονικό διάστημα από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο.

 

Η πρακτική άσκηση του 8ου εξαμήνου πραγματοποιείται ΜΟΝΟ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο κάτωθι σύνδεσμο: http://praktiki.uniwa.gr/home/diadikasia/

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρακτικής μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ θα αναρτήσει πρόσκληση: «Ανακοίνωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ» στην οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να υποβάλλουν σχετική αίτηση (τέλος Μαΐου με αρχές Ιουνίου).

Οι φοιτητές/τριες που θέλουν να συμμετάσχουν στην πρόσκληση θα αποστείλουν αίτηση στη Γραμματεία και θα ζητούν βεβαίωση σπουδών και βαθμολογία των μαθημάτων που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει.

Στη συνέχεια, η Γραμματεία θα ετοιμάσει και θα αποστείλει στον Επιστημονικό Υπεύθυνο τις αιτήσεις και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

 

 • Βασική προϋπόθεση πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των 2/3 των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
 • Στην ιστοσελίδα του Τμήματος υπάρχει αναρτημένος πίνακας με όλους τους φορείς, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος.
 • Τις ενέργειες (επικοινωνία με τους φορείς, αποστολή βιογραφικού σημειώματος, ορισμός ραντεβού για συνέντευξη κλπ.) για την ανεύρεση θέσεως για πρακτική άσκηση, τις πραγματοποιούν οι ίδιοι οι φοιτητές.
 • Προϋπόθεση για τη συνεργασία του τμήματος με φορείς διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης είναι οι φορείς να σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος και των Κατευθύνσεων και να αναπτύσσουν ολοκληρωμένες οργανωτικό-διοικητικές δομές με σημαντικό εύρος διοικητικό-διαχειριστικών διεργασιών.
 • Επίσης ο Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ), στον οποίο θα πραγματοποιήσει ο φοιτητής την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος ως Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ», www.atlas.grnet.gr

 

Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ δίδει στους φοιτητές/τριες τη δυνατότητα επιλογής πρακτικής άσκησης και στο 6ο εξάμηνο σπουδών.

Η 2μηνη πρακτική άσκηση, στο 6ο εξάμηνο, μπορεί να πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα Ιούνιο έως Σεπτέμβριο

 • Η συγκεκριμένη πρακτική δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.
 • Αυτό συνεπάγεται ότι ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να βρει εταιρεία να τον δεχθεί για τους 2 μήνες πρακτικής άσκησης, να υπάρξει πρόσληψη καθώς και ασφάλιση. (Δείτε αναλυτικά.)
 • Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η πρακτική του 6ου εξαμήνου ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ.
 • Διαφορετικά θα πρέπει στη δήλωση του αντίστοιχου εξαμήνου να επιλέξει τις άλλες επιλογές που δίνει το πρόγραμμα σπουδών και όχι την πρακτική άσκηση.

 

Στη κατεύθυνση Μάρκετινγκ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ οι πρακτικές ασκήσεις του 6ου και του 8ου εξαμήνου να είναι συνεχόμενες.

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

Οι φοιτητές/τριες που βρίσκονται ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΟ μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση όλο το έτος (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Στο Τμήμα έχει συγκροτηθεί και λειτουργεί η Επιτροπή Παρακολούθησης Πρακτικής Άσκησης, αποτελούμενη από τα εξής μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος:

 • Γούλα Ασπασία, Αν. Καθηγήτρια
 • Κυτάγια Χρήστο, Επίκουρος Καθηγητής
 • Σαλμόν Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

 

Επιστημονική Υπεύθυνη της πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ:

 • Γούλα Ασπασία, Αν. Καθηγήτρια