Σεπετής Αναστάσιος

Ο Αναστάσιος Σεπετής, PhD., MSc και BA, είναι Επίκουρός Καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με ειδίκευση τις Πολιτικές και τα Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Προστασίας. Επίσης, είναι μέλος της Ερευνητικής Μονάδας του Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Έχει αναλάβει έρευνα και διδασκαλία από το 2003 σε διάφορα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, σε τομείς που σχετίζονται με την Αειφόρο Ανάπτυξη, τις Στρατηγικές Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) και την Κοινωνική Προστασία σε διεθνείς, ευρωπαϊκές και συγκριτικές πολιτικές μάνατζμεντ, χρηματοοικονομικών, υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, Ε.Κ.Ε. κοινωνικής οικονομίας και κυκλικής οικονομίας. Επίσης, έχει απασχοληθεί ως Πρόεδρος και Διοικητής Νοσοκομείων και Κοινωνικών Οργανισμών, ως Γενικός Διευθυντής επιχειρήσεων και σύμβουλος επιχειρήσεων, ενώ είναι εμπειρογνώμονας σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα για τηn Αειφόρο και Περιβαλλοντική Διαχείριση, στην Αειφόρο Αγορά Κεφαλαίου, στην Αειφόρο και Κοινωνική Επένδυση, στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Αειφόρο Απασχόληση, την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, την Αειφόρο και Περιβαλλοντική Διαχείριση στην Δημόσια Υγεία, στο Μάνατζμεντ και τα Χρηματοοικονομικά της Υγειονομικής Περίθαλψης. Είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής από την IEMA για την Περιβαλλοντική Διαχείριση και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ISO 14001, ISO 9001), καθώς και πιστοποιημένος επιθεωρητής από τα Ηνωμένα Έθνη για την Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Κινδύνου (UNEP FI- ESRA).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Αειφόρο Διαχείριση και τη χρηματοδότηση των πολιτικών περιβαλλοντικής, κοινωνικής ευθύνης, εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) και της κοινωνικής προστασίας για την αγορά κεφαλαίου, για τις επιχειρήσεις, για την υγεία, την κοινωνική προστασία, την αειφόρο εκπαίδευση, την καταπολέμηση της φτώχειας και την απασχόληση. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, βιβλία και άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει εκδώσει τα βιβλία με τίτλο: «Περιβαλλοντική και Αειφόρος Διαχείριση στη Δημόσια Υγεία» και «Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η συμβολή των πολιτικών και των χρηματοοικονομικών μεθόδων στην αειφόρο ανάπτυξη και στο νέο κοινωνικό κράτος» Εκδόσεις Παπαζήση, που διδάσκεται σε Ελληνικά πανεπιστήμια.


Dr. Anastasios Sepetis

Anastasios Sepetis, PhD., MA and BA, is an Assistant Professor in the field of “Sustainable Development and Social Protection Policies and Finance” in the Department of Business Administration at the University of West Attica and a member of Research Hub for Social Management at the University of West Attica. He has undertaken research and teaching since 2003 in various Universities in Greece and abroad in the fields of Sustainable Development, Strategies of Environmental, Social, Governance (ESG) evaluation, Social Protection relating to International, European and comparative, management, finance, health, social protection, social economy and circular economy.

He served as President and CEO in different hospitals in Greece and as General Manager and Senior Consultant in big companies and organizations. He has also served as senior social policy consultant on behalf of national administrations and International Organizations, while he is a key expert in EU- and national projects in the fields of Sustainable and Environmental Policy, Sustainable Stock Market, Sustainable and Social Responsibility Investment, Corporate Social Responsibility, Sustainable Education, Social Enterprise Sustainable Public Governance, Sustainable Employment, Social Protection, Environmental and Sustainable health Care. He holds a certification authority for Environmental and Social Risk Analysis (ESRA) after collaborating with the United Nations Environment Programme Finance Initiative and IEMA Certifications for Environmental Management System (ISO 14001, EMAS). Moreover, he is an Auditor for ISO 9001:2008.

His main research interests focus on Sustainable management and capital market finance, ESG evaluation, cooperation management, sustainable health, social protection, Sustainable Education and Employment policies; he is author and co-author of over thirty papers and has published in international edited books and journals. He has also published books in the field of Sustainable Development, entitled “Environmental and Sustainable Management in Public Health” and “Sustainable Development Finance” by Papazisis Publishing», which are currently taught in several academic institutions of the country.

210 5381824

tsepet@uniwa.gr

Ε Κτίριο - Ε 24