Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει μια σειρά από Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) τας οποία διοργανώνει είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Σκοπός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι η μετεκπαίδευση του φοιτητή και η ειδίκευσή του σε θέματα που άπτονται της διοικητικής επιστήμης και των συναφών με αυτή επιστημών.

 

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει αυτοδύναμα ή στα οποία συμμετέχει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι τα ακόλουθα:

 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΑ Π.Μ.Σ

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ Π.Μ.Σ