Εγκεκριμένο έργο στα πλαίσια του ΚΑ2 Strategic Partnership in Higher Education με συμμετοχή του ΠΑ.Δ.Α και υπεύθυνη Καθηγήτρια την κα Ανδρονίκη Κάβουρα, από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων- Συνάντηση στην Κροατία.

Εγκεκριμένο έργο στα πλαίσια του ΚΑ2 Strategic Partnership in Higher Education με συμμετοχή του ΠΑ.Δ.Α και υπεύθυνη Καθηγήτρια την κα Ανδρονίκη Κάβουρα, από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων- Συνάντηση στην Κροατία.

Στα πλαίσια του ΚΑ2 Strategic Partnership in Higher Education, το Πανεπιστήμιo Δυτικής Αττικής χρηματοδοτήθηκε σε συνέργια  εταίρων με τίτλο “Πολιτική δέσμευση, ένταξη και καλύτερη διαχείριση της εθνικής άϋλης κληρονομιάς για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες – πλαίσιο ΕΕ, προοπτικές και ενεργοί πολίτες”, με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Ανδρονίκη Κάβουρα, από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Αναλυτικότερα το έργο:
INTHRACE
Project nr. 2023-1-RO01-KA220-HED-000156121
Project Coordinator: University Transilvania of Brasov, Romania
Όνομα έργου: Πολιτική δέσμευση, ένταξη και καλύτερη διαχείριση της εθνικής άϋλης κληρονομιάς για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες – πλαίσιο ΕΕ, προοπτικές και ενεργοί πολίτες
Project name: Civil Engagement, Integration, and Better Management of National Intangible Heritage to Raise Awareness of European Common Values: EU Context, Perspectives, and Active Citizenship
Aims of the project: This project’s primary objective is to enhance the competencies of university academic staff, empowering them to integrate intangible cultural heritage (ICH) effectively into their teaching and research endeavours.
Grant Agreement amount is 250.000,00 EUROS
Duration: 31.12.2023-29.06.2026
Project Leader for University of West Attica, Greece: Prof. Androniki Kavoura, Department of Business Administration
This initiative is a collaborative effort between the UNIVERSITY TRANSILVANIA OF BRASOV – Romania; the UNIVERSITY OF WARSAW – Poland; the UNIVERSITY OF WEST ATTICA – Greece; the UNIVERSITY OF ZAGREB – Croatia; the UNIVERSITY OF THE AZORES – Portugal; and the Pax Rhodopica Foundation – Bulgaria.