Νάτσης Χρυσόστομος

Ο Νάτσης Χρυσόστομος είναι απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων. Ο πρώτος στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων και ο Δεύτερος στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Από το 2004 διδάσκει σε προπτυχιακά προγράμματα στα γνωστικά αντικείμενα των Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση της Υγείας και της Οργάνωσης και Διοίκησης των Υπηρεσιών Υγείας. Από το 2016 ασκεί διδακτικό έργο στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στα γνωστικά αντικείμενα: της Κοινωνικής Πολιτικής και των Οικονομικών, της Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας, της Μεθοδολογίας Έρευνας, του Στρατηγικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονισμού της Ερευνητικής Μονάδας Πολιτικών και Διαχείρισης Συστημάτων και Υπηρεσιών Υγείας του Ερευνητικού Εργαστηρίου Οικονομικών, Διοίκησης, Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινωθεί σε επιστημονικά συνέδρια. Έχει διατελέσει μέλος Επιστημονικών και Οργανωτικών Επιτροπών Επιστημονικών Συνεδρίων. Υπήρξε στέλεχος του Υπουργείου Υγείας παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη των πολιτικών υγείας. Ως ελεύθερος επαγγελματίας εργάστηκε σε προγράμματα ανάπτυξης της έρευνας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες καθώς και στη διοικητική και οικονομική διαχείριση.

Chrysosotomos Natsis holds two master’s degrees, one in Cultural Management, and one in Health and Social Care Management. Since 2004 he has been teaching in undergraduate programs the modules of: Computer Applications in Health Management and Health Management and Organization Services. Additionally, since 2016 he has been carrying out teaching assignments for "Health and Social Care Management” Postgraduate Program for teaching the modules of: Economic Social Policy, Quality Systems Management, Research Methodology, Management of Health and Social Care Services in Local Government and Strategic Planning. He is a permanent member of the University of West Attica, holding the position of Special Teaching Staff. He is responsible for the management and coordination of the research unit of “Policies and Management of Health Systems and Health Services” of the Research Laboratory in “Health Economics, Management, Health and Social Protection Policy)” of the University of West Attica.
.

210 5381261

mnatsis@uniwa.gr

E Κτίριο - Ε 25

http://profiles.uniwa.gr/mnatsis/

Makis Natsis

Natsis Makis