Επιτροπές Τμήματος

Για την υποστήριξη των διαφόρων δραστηριοτήτων του Τμήματος, λειτουργούν οι παρακάτω θεσμοθετημένες επιτροπές που συγκροτούνται με πρωτοβουλία του Προέδρου του Τμήματος ή αποφάσεις θεσμικών οργάνων.

Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν συγκροτηθεί οι παρακάτω επιτροπές :