Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις μετεγγραφές φοιτητών, ακαδ. έτους  2022-2023.

Υποβολή Αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις μετεγγραφές φοιτητών, ακαδ. έτους  2022-2023.

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, των οποίων κυρώθηκε η Αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης στους Πίνακες από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ακαδ. έτους 2022-2023, με την επιφύλαξη του ελέγχου των δικαιολογητικών,

από   Δευτέρα 14/11/2022    έως    Παρασκευή 02/12/2022

-να υποβάλλουν αυτοπροσώπως, κατά τις ώρες 11.00πμ έως 13.00μμ, στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑ.Δ.Α.,

-ή να στείλουν ηλεκτρονικά, από το προσωπικό email του φοιτητή/ της φοιτήτριας, μόνο σαν αρχεία μορφής pdf
(Άλλου τύπου αρχεία φωτογραφίας, κ.λπ. δεν είναι αποδεκτά.), στο email της Γραμματείας: ba1@uniwa.gr  ,με θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ (π.χ.: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ), τα παρακάτω:

α) Την Αίτηση μετεγγραφής όπως αυτή εξάγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

β) Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του δαβατηρίου.

γ) Όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παραπάνω Αίτηση, σύμφωνα με τη δέσμευσή τους σε αυτή*.

*Σ.Σ.: Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν υπεβλήθη δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα/Σχολή Υποδοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 της με αριθμ. 142413/19-10-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4617).

 Επισημαίνεται ότι θα διενεργηθεί έλεγχος όλων των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγγραφής/μετακίνησης.

H διαδικασία σε βήματα:

1o βήμα: Υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2o βήμα: Έλεγχος των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις.
3o βήμα: Έγκριση αιτήσεων με πλήρη δικαιολογητικά κατόπιν ελέγχου από τη Συνέλευση Τμήματος.
4o βήμα: Ενημέρωση με email για την έγκριση και ολοκλήρωση της διαδικασίας μετεγγραφής/μετακίνησης.
5o βήμα: Αποδοχή μετεγγραφής/μετακίνησης με την υποβολή της Αίτησης εγγραφής από μετεγγραφή.