Εμβόλιμη εξεταστική του χειμ. εξαμ. 2022-2023 – Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές.

Εμβόλιμη εξεταστική του χειμ. εξαμ. 2022-2023 – Δήλωση πρόθεσης συμμετοχής μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 4957/2022 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «Ειδικώς οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξαμήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου».

Βάσει των παραπάνω, οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει 8 εξάμηνα σπουδών και βρίσκονται στο 9ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην «εμβόλιμη» εξεταστική του χειμ. εξαμ. 2022-2023, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις των συγκεκριμένων μαθήματων.

Η υποβολή της «εμβόλιμης» δήλωσης θα γίνει, ηλεκτρονικά,

στο Φοιτητολόγιο: https://services.uniwa.gr/ 

από 12/01/2023  μέχρι 19/01/2023.

Μετά την 19/01/2023, οι δηλώσεις στο Φοιτητολόγιο θα κλείσουν.

 Προσοχή!

Επισημαίνονται τα εξής:

-Προϋπόθεση για την «εμβόλιμη» δήλωση είναι ότι τα μαθήματα για τα οποία θα δηλώσετε πρόθεση συμμετοχής στην εξέταση, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν δηλωθεί στο φοιτητολόγιο, έστω μία φορά στο παρελθόν.

-Η «εμβόλιμη» εξεταστική αφορά μόνο τους επί πτυχίω φοιτητές, που βρίσκονται στο 9ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο φοίτησης.

-Η διαδικασία «εμβόλιμης» δήλωσης είναι ανεξάρτητη από την κανονική δήλωση μαθημάτων του χειμ. εξαμ. 2022-2023. Δηλαδή, οι φοιτητές θα υποβάλουν νέα δήλωση μόνο για όσα μαθήματα οφείλουν, τα έχουν ήδη δηλώσει παλαιότερα και επιθυμούν να εξεταστούν στην «εμβόλιμη» εξεταστική.

-Στην «εμβόλιμη» δήλωση θα επιλεχθούν τα μαθήματα χειμερινής/εαρινής περιόδου, τα οποία οφείλονται για τη λήψη πτυχίου.

Οι φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ, λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν έχουν δυνατότητα να κάνουν δήλωση μαθημάτων στο φοιτητολόγιο.
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να στείλουν email, από 12/01/2023  μέχρι 19/01/2023, με τίτλο:« Εμβόλιμη δήλωση μαθημάτων του χειμ. εξαμ. 2022-2023», στο email της Γραμματείας ba_2@uniwa.gr , σημειώνοντας τα μαθήματα χειμερινής/εαρινής περιόδου που οφείλουν για τη λήψη πτυχίου.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Διαδικασία

Φοιτητολογίο:  https://services.uniwa.gr/ 

  • Δηλώσεις
  • Επιλέξτε περίοδο δήλωσης
  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2022-23 ΧΕΙΜ (ΕΜΒΟΛΙΜΗ)
  • Επεξεργασία τρέχουσας δήλωσης
  • Επιλογή  μαθήματων  (εκτός  αυτών  που  έχουν  ήδη  επιλεγεί  στη  δήλωση ΧΕ 2022‐2023)
  • Προσωρινή αποθήκευση
  • Έλεγχος ορθότητας δήλωσης
  • Υποβολή δήλωσης (προεπισκόπηση)
  • Διατηρείστε αντίγραφο υποβληθείσας δήλωσης μαθημάτων