Ανώτατη διάρκεια φοίτησης (Άρθρα 76 και 454 του Ν. 4957/2022)