Ανακοίνωση για την Υποβολή Αίτησης για Βελτίωση Βαθμολογίας, στην Επαναληπτική Εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2022.

Ανακοίνωση για την Υποβολή Αίτησης για Βελτίωση Βαθμολογίας, στην Επαναληπτική Εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2022.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν Αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας*, για την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2022, παρακαλούνται να αποστείλουν, από 22/08/2022  έως   26/08/2022 , συμπληρωμένη την αίτηση (doc αρχείο) (pdf αρχείο), στο email: ba1@uniwa.gr , με θέμα «Αποστολή Αίτησης για βελτίωση βαθμολογίας, στην επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2022».

*Σύμφωνα με το Άρθρο 38 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΑ.Δ.Α. και την 21/18-11-2020 Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 

«Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα. Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.»