Ανακοίνωση για τη συνάντηση συζήτησης σχετικά με την πρακτική άσκηση.

Ανακοίνωση για τη συνάντηση συζήτησης σχετικά με την πρακτική άσκηση.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι την Πέμπτη 3/3/22 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση συζήτησης σχετικά με την πρακτική άσκηση.

Για να συμμετέχετε στη συζήτηση, μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του κάτωθι συνδέσμου.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aoktEDbRmuaencgfM0OawnLuBkLVf_xPAQ7kw3xLz1nY1%40thread.tacv2/1646134877144?context=%7b%22Tid%22%3a%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22%2c%22Oid%22%3a%2238b2ff0c-7254-420d-b0f7-7b6483455e85%22%7d 

 

Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Γούλα Ασπασία

Αν. Καθηγήτρια