Ανακοίνωση για την υποβολή Αίτησης για βελτίωση βαθμολογίας στην επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση για την υποβολή Αίτησης για βελτίωση βαθμολογίας στην επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση για την υποβολή Αίτησης για βελτίωση βαθμολογίας

στην επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 38 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΑ.Δ.Α. και την 21/18-11-2020 Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
«Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε μάθημα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, ύστερα από αίτησή του προς τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, οι φοιτητές εξετάζονται κατά τις εξεταστικές περιόδους στις οποίες διεξάγονται οι εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος και όχι κατ’ εξαίρεση. Η αίτηση υποβάλλεται πριν την εξεταστική περίοδο σε καθορισμένες ημερομηνίες οι οποίες καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο φοιτητής διατηρεί δικαίωμα βελτίωσης βαθμολογίας σε έως τρία (3) μαθήματα συνολικά στη διάρκεια των σπουδών του και μία μόνο φορά ανά μάθημα.
Μεταξύ των βαθμών της εξέτασης και της επανεξέτασης που θα λάβει ο φοιτητής, επιλέγεται ο μεγαλύτερος από τους δύο.»

Η Αίτηση βελτίωσης βαθμολογίας (doc αρχείο) (pdf αρχείο) για την επαναληπτική εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021, θα αποσταλεί στο email: ba@uniwa.gr της Γραμματείας, με θέμα «Αποστολή Αίτησης για βελτίωση βαθμολογίας».

Περίοδος υποβολής αιτήσεων:  από  23/08/2021 έως  26/08/2021.